Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM021 - Tillämpad industriell ekologi
 
Kursplanen fastställd 2014-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 4,5 hp Betygskala: UG   4,5 hp    
0207 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   30 Maj 2016 em EKL,  16 Aug 2016 em M

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Lundqvist


Ersätter

ENM020   Applied industrial ecology


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurserna FFR160 Sustainable development och FFR166 Science of environmental change eller motsvarande. Det är rekommenderat men inte nödvändigt att ha tagit kursen VMI010 Environmental systems analysis.

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall få kunskap och färdigheter om ett urval analytiska verktyg och metoder som tillämpas inom Industrial Ecology för att kunna utvärdera kritiska aspekter av hållbarhet, med fokus på miljöpåverkan och resursanvändning, och för att kunna föreslå åtgärder i riktning mot hållbar utveckling. Fokus är på tekniska system och livscykler för resurser och produkter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • beskriva begreppet Industrial Ecology och förklara de olika delarna av begreppet;

 • tillämpa de verktyg och metoder som ingår i kursen;

 • beskriva och förklara de steg som ingår i procedurerna eller metoderna för de verktyg och metoder som ingår i kursen;

 • beskriva och förklara de viktigaste egenskaperna för de verktyg och metoder som ingår i kursen (så som: syfte, användare, systemgränser, dimensioner);

 • välja relevanta verktyg och metoder för olika syften;

 • beskriva och förklara styrkor och svagheter (möjligheter och begränsningar) för de verktyg och metoder som ingår i kursen;

 • beskriva vilka och förklara hur metodval kan ha betydelsefull påverkan på de resultat som genereras av de verktyg och metoder som ingår i kursen;

 • förklara, identifiera och utvärdera kritiska aspekter av hållbarhet för tekniska system och livscykler för resurser och produkter, med fokus på miljöpåverkan och resursbegränsningar;

 • identifiera och beskriva etiska aspekter för tekniska system och livscykler av resurser och produkter;

 • göra enkla modeller av tekniska system och livscykler av resurser och produkter;

 • kritiskt och självständigt kunna identifiera och formulera komplexa problem i relation till hållbar utveckling;

 • simulera, förutsäga och utvärdera skeenden även med begränsad och ofullständig information;

 • beskriva samhällets ämnesomsättning för en uppsättning material från ett hållbarhetsperspektiv;

 • beskriva resultat för teknikutvärderingar av en uppsättning produkter från ett hållbarhetsperspektiv;

 • klart kunna redogöra för och presentera (muntligt) slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa.
 • Innehåll

  I kursen ingår:

  • begreppet Industrial Ecology;
  • ett urval av analytiska verktyg och metoder inom Industrial Ecology som tillämpar ett systemperspektiv för att analysera och föreslå åtgärder för samhälleliga och industriella aktiviteter och deras påverkan på naturen: materialflödesanalys, indikatorer, teknikutvärdering (technology assessment) och scenarier;
  • resultaten i projektet om samhällets ämnesomsättning av en uppsättning material från ett hållbarhetsperspektiv;
  • resultaten i projektet om teknikutvärderingar av en uppsättning produkter från ett hållbarhetsperspektiv.

  Organisation

  I kursen ingår: föreläsningar, seminarier, projekt och en skriftlig tentamen. Projekten genomförs i grupp och presenteras muntligt.

  Litteratur

  Litteratur görs tillgänglig på kursens websida under kursens gång.

  Examination

  Krav för godkänd kurs är:

  • godkända seminarier och projekt (4,5 p);
  • godkänd skriftlig tentamen (3 p).


  Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.