Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KLI041 - Nutrition och hälsa
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Okt 2015 em V,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Alastair Ross
Bitr professor  Marie Alminger


Ersätter

KLI040   Näringslära


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kandidatprogram inom kemi- och/eller bioteknik, inklusive kurser inom kemi och biokemi.

Syfte

Kursen Nutrition & Hälsa har en tvärvetenskaplig profil och innehåller avsnitt relaterade till fysiologi och medicin som integreras med kunskaper och färdigheter som behandlats inom tidigare genomförda kurser och utbildningsmoment. Syftet med kursen är att öka studenternas kunskaper om samband mellan hälsa och kosten, och olika specifika kostkomponenter. Målet med undervisningen är att presentera bakgrund och aktuell kunskap inom olika områden av nutrition och livsmedelsvetenskap för att ge studenterna förutsättningar till att få en övergripande bild/ökad insikt av olika kost- och livsstilsfaktorers betydelse för hälsa eller utveckling av sjukdomar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • ge en övergripande beskrivning av nuvarade globala hälsoproblem och huvudsakliga bakgrunder till dessa
 • sammanfatta de viktigaste näringsrekommendationerna och kunskap som stödjer dessa
 • beskriva den fysiologiska och biokemiska betydelsen/funktioner för vissa näringsämnen och förekomsten av dessa näringsämnen i livsmedel
 • beskriva mekaniska och kemiska aspekter av digestion och upptag av näringsämnen i mag-tarm-kanalen
 • ge exempel på hur nutritionsstatus /kostintag kan bedömas
 • beskriva metoder för utvärdering av kroppssammansättning
 • översiktligt beskriva kroppens reglering av energi och metabolism
 • känna till hur matens sammansättning och vårt intag av protein, fett och kolhydrater kan påverka hälsa
 • känna till vad som är kännetecknande för vitaminer och deras betydlse för förebyggande och behandling av sjukdomar
 • ge exempel på viktiga mineraler och spårämnen och deras betydelse för förebyggande av sjukdomar
 • ge exempel på styrkor och svagheter för olika argument kopplade till samband mellan kost och specifika sjukdomar
 • muntligt och skriftligt diskutera och kritiskt granska innehållet i vetenskapliga publikationer

Innehåll

Kursen omfattar följande delar:
1. Livsmedel och hälsa ut ett globalt perspektiv
2. Näringsrekommendationer
3. Registrering av näriningsintag
4. Mag-tarmkanalen
5. Kroppssammansättning
6. Övervikt och fetma, knsekvenser och behandling
7. Nutrition och metabolism av energi
8. Nutrition och metabolism av protein och aminosyror
9. Nutrition och metabolism av lipider
10. Kolhydrater: socker, stärkelse, fiber
11. Digestion och metabolism av kolhydrater och kostfiber
12. Fettlösliga och vattenlösliga vitaminer
13. Mineraler och spårämnen
14. Folkhälsa och nutrition
15. Hälsopåståenden
16. Problemlösning av specifikt nutritionsproblem

Organisation

Obligatoriska delar
Kursen innehåller 4 olika obligatoriska moment:
1) Kostregistrering/datorlab: Under kursen kommer varje student att genomföra en kostregistrering under några dagar för bedömning av individuell nutritonsstatus
2) Laboration: Analys av effekter av olika tillagninsmetoder på C-vitaminhalten i grönsaker
3) Seminarieuppgift: Syftet är praktiskt träning i att läsa och kritiskt granska en vetenskaplig artikel.Grupper med 3-4 studenter/grupp fårvälja ut en artikel inom ett specifikt ämnesområde (från en lista med utvalda publikationer) för genomläsning och gruppdiskussioner. Disussionen sammanställs till en rapport och en muntlig presentations görs under ett gemensamt semiarium.
4) Nutritionsdebatt: Debatt och diskussioner kring kontroversiella och/eller aktuella debattämnen inom nutritonsområdet med anknytning till t.ex. folkhälsa, livsmedelssäkerhet, miljöaspekter, eller sociala och ekonomiska frågeställningar i samhället. Debattämnen väljs i förväg ut av lärare.

Övrigt innehåll (ej obligatoriskt)
Studiebesök vid Klinisk Näringslära, Sahlgrenska sjukhuset för demonstration av modeller och metider för bedömning av kroppssammansättning.
Demonstration: En datorstyrd modell av människans mag-tarmkanal (magsäck och tunntarm) kombineras med en teoretiska genomgång av mag-tarmkanalen och digestion.
Problemlösningsövning: Ett specifikt nutritionsproblem presenteras för studneterna som gruppvis får i uppgift att bearbeta olika delar av problemställningen.


 


Litteratur

Introduction to Human Nutrition. eds. Gibney, Lanham-New, Cassidy and Vorster. The Nutrition society. Blackwell Science, 2009. ISBN 978-4051-6807-6.Utvalda avsnitt från: Food, The chemistry of its components, ed. Tom Coultate, RSC publishing 2009, ISBN:978-0-85404-111-4

Examination

 Den slutliga examinationen görs i form av en skriftlig tentamen i slutet av kursen. För godkänt betyg krävs även att laborationsdelen samt seminariearbetet och nutritionsdebatten är genomförda och godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.