Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KLI011 - Livsmedelskemi
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 28 - BIOLOGI OCH BIOTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   30 Okt 2015 em M,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Ingrid Undeland


Ersätter

KLI010   Livsmedelskemi


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

BSc med kurser i kemi; inklusive oorganisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi och biokemi.

Syfte

Livsmedelskemi handlar om de kemiska, fysikaliska och funktionella egenskaperna hos livsmedelskomponenter, samt de kemiska förändringar dessa komponenter utsätts för under hantering, processning och, lagring; inklusive de förändringar som begränsar hållbarheten. Livsmedelskemi är en mycket viktig del av livsmedelsvetenskapen, vilken är en tvärvetenskaplig disciplin där ingenjörskunskap, biologi och fysikaliska vetenskaper används för att studera hur livsmedel är uppbyggda, varför de bryts ner, vad som händer under processning samt hur man förbättrar dem ur ett konsumetperspektiv. Kursens mål är att ge djup kunskap om hur huvudkomponenterna i livsmedel bidrar till den övergripande livsmedelskvaliteten, samt att förse studenterna med förmågan att utvärdera och förstå hur den mycket komplexa sammansättningen hos livsmedel kan resultera i en lång rad önskade och oönskade reaktioner, vilka i sin tur kontrolleras av många olika faktorer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna blir tränade i att förstå och diskutera de huvudsakliga principerna, teorierna, och koncepten som ligger till grund för dagens kunskap inom livsmedelskemi. När kursen är avslutad skall studenterna kunna:

 • beskriva reaktioner och mekanismer vilka är viktiga inom livsmedelskemin
 • förklara kemin hos de viktigaste livsmedelskomponenterna, inklusive deras egenskaper och reaktioner.
 • beskriva de viktigaste kemiska reaktionerna som sker under livsmedelshantering, processning och lagring; inklusive de reaktioner som begränsar hållbarheten ("shelf life").
 • uppvisa kunskap om kemiska markörer och nyckelkomponenter i livsmedel som länkar samman arom- och luktattribut till process, oxidativa förändringar och produktkvalitet.
 • förstå kemin som ligger bakom egenskaper och reaktioner hos olika livsmedelskomponenter
 • uppvisa tillräckligt mycket kunskap inom livsmedelskemi för att kunna kontrollera/förebygga de reaktioner som sker i livsmedel.
 • implementera laborationstekniker vilka är vanliga inom grundläggande och applicerad livsmedelskemi.
 • använda och integrera kemiska, biokemiska, mikrobiologiska, tekniska och sensoriska analysprinciper för att utveckla livsmedel som är säkra, nutritionellt högvärdiga och smakliga.
 • applicera kunskap och laborationsfärdigheter för att mäta, kontrollera och modifiera de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos livsmedel
 • designa en passande analytisk teknik när man konfronteras med ett praktiskt problem.
 • förklara principerna bakom de vanligaste analytiska tekniker som används för livsmedelsanalys (huvudsakligen kemiska och fysikaliska analyser).
 • förstå och särskilja hur individuella livsmedelskomponenter bidrar till den övergripande kvaliteten hos livsmedel.
 • ha kompetensen att designa och utföra experiment, samt utvärdera data, för att förstå viktiga livsmedelskemiska principer.
 • med hjälp av muntliga presentationer och skrivna rapporter, diskutera och kritiskt analysera litteraturdata inom ett utvalt område av livsmedelskemin.
 • söka och hitta relevant information, samt utföra självständiga studier för att utveckla det egna kunnandet inom området livsmedelskemi.

Innehåll

Kursen innehåller föreläsningar inom följande fokusområden:

 1. Vatten i livsmedel; inklusive dess påverkan med andra livsmedelskomponenter samt på livsmedelsstabilitet
 2. Proteiners, kolhydraters och fetters kemi och struktur i livsmedel
 3. Fettoxidation; inklusive de olika reaktionsstegen, påverkande faktorer, antioxidativa strategier
 4. Brunfärgningsreaktioner i livsmedel; inklusive Maillardreaktionen och enzymatisk brunfärgning
 5. Emulsioner
 6. Livsmedelslagstiftning
 7. Färger och färgämnen
 8. Livsmedelstillsatser
 9. Aromer
 10. Toxiska substanser

Obligatoriska moment:

 1. Laborationer vilka innefattar fettoxidation, enzymatisk brunfärgning av frukt och grönsaker, karotenoider i grönsaker
 2. Fördjupningsarbete där studenterna kritiskt går på djupet inom ett utvalt område av livsmedelskemin. Resultatet presenteras muntligt och skriftligt. 

Organisation

Undervisningen består av av föreläsningar samt av obligatoriska laborationer och ett obligatoriskt fördjupningsarbete.

Litteratur

Food: the Chemistry of Its Components, 5th ed. T.P. Coultate (2009), The Royal Society of Chemists (RSC), Cambridge, UK. (ebok via Chalmers bibliotek).
Föreläsningsanteckningar och särtryck av vetenskapliga artiklar.

Examination

Tentamen är skriftlig och av beskrivande karaktär. För godkänt slutbetyg krävs även godkända laborationer samt en godkänd muntlig samt skriftlig presentation av fördjupningsarbetet.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.