Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU095 - Projekt i teknisk design
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
15,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Endast för studenter registrerade på MPDES.
Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 45

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 15,0 hp Betygskala: TH   7,5 hp 7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Tekniklektor  Örjan Söderberg


Tema:

MTS 4,0 hp
Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla ytterligare kunskap och ökad professionalism inom teknisk design. Mer specifikt är syftet att studenten ytterligare utvecklar sin kunskap i hanteringen av problemställningar inom teknisk design när det gäller att organisera, genomföra och slutföra ett utvecklingsprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • samla ihop och använda relevant information som behövs för att lösa ett problem inom fältet teknisk design.
  • välja och tillämpa de relevanta teorierna, metoderna och verktygen för olika steg i utvecklingsprojektet.

Detta betyder att studenten ska kunna:

  • välja och använda metoder för projektplanering
  • välja och tillämpa metoder för ideskapande och bedömande, konceptutveckling och bedömande, samt detaljerad designgranskning
  • välja och tillämpa, på ett effektivt vis, olika metoder och verktyg för kommunikation
  • förstå vad som krävs för att leda och samarbeta i gruppsituationer
  • för problemlösning, att applicera och integrera relevant teoretisk ingenjörskunskap, teknisk design och ergonomi
  • hantera och harmonisera olika sorters behov: tekniska, ergonomiska och estetiska
  • kunna analysera och reflektera över processen och resultatet
  • förstå och relatera till grundläggande kunskap i IPR

Innehåll

Utvecklingsprojektet ska utföras med stöd från existerande teorier, metoder och verktyg. Projektet kommer innefatta planerande, utförande samt att dokumentera och kommunicera projektet och dess resultat. Reflekteringar över projektet samt framsteg är essentiella delar av kursen. Användningen av relevanta metoder och verktyg i olika steg av utvecklingsprocessen är viktiga. Detta inkluderar metoder och verktyg (digitala och annat) för visualisering och kommunikation av design-ideer och lösningar. Projektet kommer handledas av kvalicificerade från universitetet (föreläsare) och industriella partners (när det är möjligt)

Rollen som projektledare för sin grupp ska uppdelas rättvist mellan alla studenter.

Föreläsning i immaterialrätt.

Filmer och diskussion om designhistoria.

Organisation

Arbetet sker i grupper och i samarbete med företag.

Litteratur


Övriga kompendium på kursens webbsida

Examination

UG, 3, 4 och 5. 100% närvaro vid föreläsningar och handledning.

Projektet kommer bedömas baserat på processframsteg, resultat, och presentation (skriven rapport och oral presentation).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.