Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
CIP061 - Patent och innovationshantering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPBDP programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Laboration 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist
Professor  Ulf Petrusson


Ersätter

CIP060   Patentteknik och kreativ IP design


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design får tillträde till kursen, på grund av den starka integrationen med laborations-baserad pedagogik av programmet. För att uppnå behörighetskrav måste studenten även ha klarat kursen CIP058.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter praktiska erfarenheter samt grundläggande teoretiska kunskaper om hur patent används för att utforma innovationer genom att fastställa och hävda kontroll över tekniska uppfinningar. Fokus ligger på det kreativa inslaget inom patent-design och patent-skapande.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Visa förmåga att förklara etiska aspekter samt aspekter relaterade till hållbar utveckling vid utvärdering av den roll som patent spelar i strategisk affärsutveckling
2.    Visa kunskaper om de grundläggande begrepp inom patentfältet, och om hur man kan använda patent statistiskt och dynamisk för att skapa värde.
3.    Visa kunskaper om patentens traditionella tillämpningsområden i olika branscher.
4.    Visa kunskaper om tillämpning och styrning av patent i förhållande till FoU-samarbeten, till licensiering och utformning av licensavtal, samt tillämpning av patent för att blockera andra
5.    Visa förmåga att utvärdera, bygga och strategiskt hantera en patentportfölj
6.    Visa förmåga att använda och tillämpa patentbaserade informationskällor för omvärldsbevakning och strategisk utveckling.
7.    Visa förmåga att utforma patentkrav baserat på syftet med den planerade patent
8.    Visa förmåga att utforma strategier för patentskydd. 


Innehåll

Kursen är uppbyggd kring fallstudier och simulerade miljöer, där studenter skapar IP (immaterialrätt) och IP strategier baserat på en pedagogik baserat på rollspel. Genom att presentera till studenter den holistiskt bild av den roll som patent spelar i innovationsprocessen och sedan låta studenter öva deras kunskaper i virtuell och verklig företagsmiljö uppnår man målen med simuleringarna/fallstudierna. Detta innebär utbildning i innovationsdesign, innovationskrav, patentkrav, patentskydd, utnyttjande, handledning av patenterade teknik och andra kompletterande IP.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring fallstudier och simulerade miljöer kopplade till fiktiva affärsscenarier där studenterna hanterar praktiska utmaningar.  Genom övningarna lär sig studenten applicera teoretiskt kunnande på realistiska problem. Övningarna kompletteras av föreläsningar och litteratur som utgör grunden för den teoretiska delen av kursen.

Litteratur

Se separat lista.

Examination

Studenterna betygsätts beroende på deras prestationer i form av en dugga relaterad till kursliteratur, skriftliga inlämningar, muntliga presentationer samt deltagande i seminarier.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.