Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM130 - Hantering av intressenter för hållbar utveckling
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulrika Palme
Professor  Anne-Marie TillmanBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i miljövetenskap och miljöteknik

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för hur man bygger konstruktiva relationer med olika intressenter i praktiken. Studenterna får med sig praktiska färdigheter och teoretisk kunskap i såväl hantering av behov och intressen hos olika intressenter, som i hur man integrerar och tar till vara en mångfald av intressenters olika form av expertis i hållbarhetsprojekt i olika sorters organisationer. Intressenter inkluderar lokala och nationella myndigheter, mellanstatliga organisationer, industri, universitet, forskningsinstitut, försäkringsbolag, NGOs och vanliga medborgare. Det centrala i kursen är de tvärdisciplinära kunskaper och färdigheter som behövs för att leda hållbarhetsprojekt och interagera med en mångfald av intressenter i dessa sammanhang.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Kunna bygga ett eget team och kunna arbeta på ett medvetet och systematiskt sätt i praktiken
 •  Förstå vikten av att bygga relationer med sina intressenter och hur man kan arbeta med intressenter i projekt för hållbar utveckling.
 • Identifiera, kategorisera och mobilisera intressenter för hållbar utveckling. Detta inkluderar:
  • Teoretisk och praktisk förståelse för hur man kan bygga och leda lärande och allianser mellan intressenter 
  • Kunskap om metoder och modeller för att identifiera, visualisera och arbeta med intressenter för att leda förändring
  • Förstå aktionsforskning som ett instrument för mobilisering av intressenter I en förändringsprocess i riktning mot hållbarhet
  • Förstå förändrings/lärandeteorier och metoder och ha förmåga att använda denna kunskap i praktiken
 • Kunskap om etiska överväganden och förmåga att använda dessa etiska principer under arbete med intressenter
 • Demonstrera färdighet att kommunicera och interagera med olika intressentgrupper
 • Använda multidisciplinär litteratur och information för att bygga konstruktiva förhållanden mellan intressenter
 • Designa och driva en aktionslärandeprocess med intressenter - inkluderande:
  • Identifiering av intressenter;
  • Insamling av data från intressenter;
  • Analys av intressentdata; och
  • Design och ledning/genomförande av feedback workshop med intressenter.
 • Använda metoder för att analysera vad som underlättar eller hindrar intressenter från att arbeta tillsammans på ett framgångsrikt sätt samt att analysera och bygga upp relationer och den kultur som behövs för att upprätthålla en förändring.
 • Tillämpa ledarskapsfärdigheter och kritiskt tänkande i samband med ovan nämnda mobiliseringsprocesser
 • Vara medveten om potentiell stress och konflikter som finns mellan sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbar utveckling och demonstrera förmåga att hantera stress och intressekonflikter emellan intressenter.

Innehåll

Kursen består av en serie sammanlänkade föreläsningar/workshops, litteraturseminarier, gästföreläsningar och grupphandledningar. Föreläsningar och litteraturseminarier fokuserar på att tillhandahålla insikter och verktyg från den akademiska litteraturen och från praktiken rörande hantering av intressenter, aktionsforskning/förändringsledarskap och hållbar utveckling.
Kursen innehåller även presentationer från experter på området som berättar om sina erfarenheter av att arbeta med dessa områden i praktiken.
På lektioner/workshoparna deltar studenterna i olika övningar som syftar till att träna upp färdigheter som är användbara för att interagera och mobilisera intressenter för hållbar utveckling.
En viktig del av kursen utgörs av att studenterna arbetar i grupp med en verklig hållbarhetsfråga där de använder sina färdigheter och kompetens som de utvecklat under kursen.
I denna del designar och leder de en aktionslärandeprocess genom att identifiera och intervjua intressenter, och presentera sin analys tillbaka till intressenterna i en återföringsworkshop.
Projektresultat och erfarenheterna analyseras och reflekteras över både i en grupprapport och i en individuell hemtentamen.

Organisation

Gruppuppgifterna för studenterna är länkade till ett aktuellt projekt för hållbar utveckling. Kursen är utformad för underlätta studenternas grupp-uppgifter genom att tillföra teorier, verktyg och tekniker genom föreläsningar/workshopar, litteraturseminarier, gästföreläsare och grupphandledning varje vecka.

Litteratur

Tillkännages två veckor innan kursstart

Examination

Ett skriftligt grupparbete och en skriftlig hemtentamen, baserad på en gruppuppgift som utförs under kursens gång. Dessutom finns möjlighet att samla på sig bonuspoäng genom att aktivt delta i litteraturseminarier/workshops och på gästföreläsningar. Betygskalan är 5, 4, 3, underkänt. Se kurshemsida för aktuell information.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.