Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
IBY015 - Tjänsteproduktion i byggande och fastighetsförvaltning
 
Kursplanen fastställd 2015-02-14 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   24 Okt 2015 fm M,  05 Jan 2016 em M,  24 Aug 2016 fm M

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Jan BröchnerBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att bli antagen till kursen måste man uppfylla inträdeskraven för MPDCF, ha läst MVE265 Matematisk statistik (eller LMA120 Statistik och sannolikhet, eller annan motsvarande kurs) och även (alt. A) antingen ha genomfört BOM011 Construction Governance kurs eller (alt. B) ha läst 30hp andra kurser på masternivå i arkitektur eller samhällsbyggnadsteknik.

Syfte

Kursens syftar till grundläggande förståelse av tjänsteproduktion med särskild tillämpning på tjänster knutna till byggande och fastighetsförvaltning

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Kunna tillämpa grunderna för tjänsteproduktion på verksamheten hos byggentreprenörer, arkitekt- och tekniska konsultföretag samt leverantörer av fastighetstjänster,
- Beskriva principer för tjänsteupphandling, inklusive specifikation, prissättning och uppföljning, samt förklara deras tillämplighet i olika sammanhang
- Beskriva och analysera i en gruppuppgift tjänsteaspekter av hur företag arbetar och jämföra företag inom byggsektorn med tjänsteföretag utanför sektorn enligt teorier som behandlas i kursen.

Innehåll

Kursen inleds med en översikt av vad som menas med tjänster och tjänsteproduktion i olika bran-scher. Olika tjänstekvaliteter. Köp och utförande av tjänster. Specifikation av tjänster inför upphandling och uppföljning. Konstruktion av nya tjänster. Kundorientering. Mätningar av kundtillfredsställelse och förbättringsprogram. Förhållandet mellan TQM och kvalitetssystem. Byggnader sedda som stöd för användarens kärnverksamheter. Olika verksamheters behov av ytor och kommunikationer. Betydelse av IT-utvecklingen av ytanvändning och kommunikationsmönster i olika branscher. Utformning av nya byggnader och anpassning av befintliga byggnader. Byggherredialog. Lokalstrategier för olika slag av verksamhet. Förvaltningsprocesser. Kunskapshantering. Konsultföretagens roll och arbetsformer. Intranet och andra verktyg och metoder för kunskapshantering i bygg- och fastighetsrelaterade företag.

Organisation

Kursen innehåller följande undervisningsformer:
* Föreläsningar
* Tillämpningsövningar.

Litteratur

Bestäms senare

Examination

Skriftlig tentamen samt tillämpningsövningar. Betygsskala TH


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.