Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTM081 - Livscykelanalys
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   03 Jun 2016 fm H,  08 Apr 2016 fm EKL,  25 Aug 2016 em M

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKVOV VÄG- OCH VATTENBYGGNAD, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Forskare  Maria Ljunggren Söderman
Professor  Anne-Marie TillmanBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i miljökunskap omfattande minst 3 p, t ex Miljöteknik för V.
Kursen i Miljösystemanalys (VMI010) ger en god grund för kursen i Livscykelanalys, men är inte en förutsättning.
För sökande till kursen som enstaka kurs gäller följande förkunskapskrav:
- Minst 80 p på matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller teknisk högskola
- Minst 3 p miljökunskap
- Dokumenterad räknevana, t ex 10 p matematik.

Syfte

Kursen syftar till grundläggande förståelse om metoder för att analysera och värdera miljöpåverkan av produkter i ett livscykelperspektiv. Kursen skall vidare ge den teoretiska bakgrunden för livscykelanalys som metod, förmåga att använda metoden, god kännedom om dess tillämpningsområden och dess begränsningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva vad vad livscykelanalys är och känna till dess olika tillämpnningsområden, liksom dess begränsningar


- förklara vilka krav på metod som ställs av olika tillämpningsområden.


- ställa beställarkrav, ta emot, och kritiskt granska en livscykelanalys utförd av andra.


- utföra en livscykelanalys och rapportera den på ett transparent sätt.

Innehåll

Livscykelanalys är en metod för analys och bedömning av produkters miljöpåverkan. Produkterna ses i ett livscykelperspektiv, där råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, användning och avfallshantering beaktas. Metoden omfattar beräkning av miljöbelastning, analys av härav orsakade miljöeffekter samt bedömning och värdering av dessa. Kursen omfattar metodik för livscykelanalys och en genomgång av dess olika tillämpningsområden. Vidare behandlas tillämpningen och användningen av livscykelanalys av olika aktörer.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, i klassrumsövningar och ett i grupp genomfört projektarbete. Föreläsningarna ger metodiken för livscykelanalys, dess användningsområden, exempel på tillämpningar och metodens begränsningar. Övningarna och det i grupp genomförda projektarbetet ger fördjupad förståelse samt färdighet i att använda metoden

Litteratur

Bamaunn, Henrikke & Tillman, Anne-Marie (2004). The hitch hiker's guide to LCA. An orientation in life cycle assessment methodology and application. Studentlitteratur, Lund


Kompletterande material tillhandahålles

Examination

Godkänd skriftlig och muntlig rapportering av projektarbetet. Tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.