Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU180 - Design för användarupplevelse
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  MariAnne KarlssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

Kursen utgör en introduktion till området design för användarupplevelse - 'design for experience'. Det övergripande syftet är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap om och förståelse för:

- relationen mellan användare och produkt ur ett upplevelseperspektiv,
- teorier och modeller av relevans för området,
- metoder och verktyg för att identifiera krav på samt utvärdera designlösningar ur ett upplevelseperspektiv.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- beskriva existerande teorier/modeller om relationen mellan användare och artefakter med fokus på upplevelse;
- tillämpa teorierna/modellerna vid analys av empiriska studier med fokus på denna relation;
- definiera centrala begrepp, såsom emotioner, känslor, upplevelser, mening, semantik, etc.;
- beskriva och tillämpa ett antal definierade metoder och verktyg för att identifiera användares krav på produkter och tjänster samt för att utvärdera designlösningar med fokus på upplevelse.

Innehåll

Kursen kommer att fokusera på följande tre områden:


I: Centrala koncept såsom emotion, känslor, produktupplevelse, UX, etc.;
II: Teorier och modeller, användbara inom området.;
III: Metoder och verktyg för att identifiera krav på och utvärdera emotionella och upplevelsebaserade relationer mellan användare och produkt.

Mer specifikt omfattar kursen följande:

- Teoretisk grund. Denna del av kursen kommer att presentera olika emotionella teorier och teorier om upplevelser med och genom produkter;
- Metoder och verktyg. Olika metoder och verktyg för att identifiera krav på och för att utvärdera idéer, koncept och produktdesign kommer att presenteras, diskuteras och värderas.;
- Design för alla sinnen. Användaren får information om produkten genom sina sinnen. På basis av dessa intryck formar användares sin förståelse av produkten och dess kvaliteter. Traditionellt har synen ansetts vara det dominanta sinnet men hörsel och känsel har fått alltmer uppmärksamhet i en designkontext. Denna del av kursen kommer att behandla grunderna i mänskliga sinnen, perception och kognition. Det kommer att diskutera betydelsen av mänskliga sinnen i upplevd produktkvalitet. Relationen och skillnaden mellan en produkts objektiva (tekniska) egenskaper och användarens subjektiva uppfattning och bedömning av dessa egenskaper kommer också att debatteras.

Organisation

Kursen ges i form av föreläsningar, övningar samt projektuppgifter. 

Litteratur

Se kursens hemsida (PingPong)

Examination

Examinationen bygger på (1) skriftlig tentamen samt (2) definierade mindre projektuppgifter som skall slutföras under kursen. Betygen utgöras av skalan UK, 3.0, 4.0 respektive 5.0. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.