Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
BOM011 - Governance och byggande
 
Kursplanen fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDCF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Inlämningsuppgift 4,0 hp Betygskala: UG   4,0 hp    
0210 Projekt 3,5 hp Betygskala: UG   3,5 hp    

I program

MPDCF ORGANISERING OCH LEDNING I BYGG- OCH FASTIGHETSSEKTORN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Göran Lindahl


Ersätter

BOM010   Building in society


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Antagen till mastersprogram MPDCF. För internationella studenter/utbytesstudenter gäller att studenten ska ta alla fyra obligatoriska kurser i MPDCF.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om och förståelse för byggsektorns roll i samhället, dess relation till lagar, förordningar och hur dess organisationer påverkas av nationella och lokala perspektiv och kontext. Detta avser governance (styrning/förhållningssätt) frågor såväl inom samhälle som företag och organisationer. Kursen syftar till att ge studenten insyn i hur politik, finansiella processer och samhällsutveckling är relaterat till byggsektorn.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Definiera och beskriva relationen mellan "governance" och ledning, styrning och organisering av organisationer i byggsektorn
- Förstå och kunna hantera roller, intressenter i relation till styrningsmekaniskmer på en övergripande nivå
- Definiera och diskutera effekter av "governance" på organisationer
- Strukturera och sammanställa fallstudiematerial i relation till teorier om styrning, ledning och "governance"
- Bedöma och utvärdera "governance" mekanismer på och inom byggsektorn
- Identifiera gruppdynamiska processer i grupparbete samt utveckla perspektiv på det internationella sammanhang som det innebär med en internationell studiemiljö i masters programmet

Innehåll

- Konceptet "governance" och dess tillämpning inom byggsektorn
- Relationen mellan "governance" och styrning, ledning och organisering inom byggsektorns organisationer
- Sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv på byggsektorn
- Från lag till kontrakt, reglers påverkan och konsekvens för bygg
- Lagar och policies, myndigheternas roll
- PBL och dess betydelse för byggandet
- Planeringsmodeller, från ÖP till DP
- Byggherreperspektivet

Organisation

Kursen är uppbyggd på följande lärandeaktiviteter:
- Föreläsningar, såväl från akademin som industrin
- Fallstudier och övningar
- Ett projektarbete

Litteratur

Böcker:
Winch, M, Graham (2002) Managing Construction Projects - An Information Processing Approach. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN 0-632-05888-9
- Chapter 1, 2, 3 and 4
 
Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2005) Managing and organizations. An introduction to Theory and Practice. London: SAGE Publications ISBN 0-7619-4389-7
- Chapter 5 and 13, 
 
Texter som delas ut:
Swedish Construction Clients Forum (2006) The role and Mission of the Construction Client. Stockholm: Byggherreforum

Ole Jonny Klakegg (2009) Challenging the Interface between Governance and Management in Construction Projects In Proc. 5th Nordic Conference on Construction Economics and Organisation, 2, Reykjavík, Iceland, 10-12 June 2009

Examination

Projektarbete och individuella uppgifter


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.