Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TDA517 - Kommunikation engelska och ingenjörskompetens
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKITE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 60 - TILLÄMPAD INFORMATIONSTEKNOLOGI


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0110 Tentamen 3,8 hp Betygskala: TH   3,8 hp   02 Jun 2016 em EKL,  08 Apr 2016 fm M,  25 Aug 2016 fm SB
0210 Inlämningsuppgift 2,2 hp Betygskala: UG   0,0 hp 2,2 hp    
0310 Inlämningsuppgift 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatorisk)

Examinator:

Univ adjunkt  Linda Bradley


Ersätter

TDA515   Ingenjörskompetens 3 TDA516   Kommunikation engelska och ingenjörskompetens

Tema:

MTS 4,5 hp


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen LSP310 Kommunikation och ingenjörskompetens eller motsvarande.

Syfte

Kursens syfte är att ge de studerande en god språklig grund och vana att använda engelska språket, t.ex. för att sammanställa, skriva och presentera olika slags rapporter och projekt och att använda engelskspråkig facklitteratur. Kursen syftar även till att ge studenterna en språklig förberedelse för en framtida yrkesroll som med all sannolikhet kommer att kräva mycket goda kommunikativa färdigheter i engelska. Vidare syftar kursen även till att ytterligare förfina de kommunikativa strategier som etablerats genom de svenska språkinslagen.


Ingenjörskompetensmomentet av kursen syftar till att göra teknologen medveten om de kompetenser som behövs för framtida studier och yrkesliv samt öka förmågan att reflektera över hur hon/han, med sina individuella förutsättningar, på ett systematiskt sätt kan bygga upp samt dokumentera sin utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

visa prov på förmåga att befästa och höja sin muntliga och skriftliga språkfärdighet till en akademisk nivå och tillägna sig strategier för att kommunicera på ett effektivt sätt, i tal såväl som skrift. Efter genomgången kurs skall de studerande kunna genomföra en muntlig presentation på engelska med ett gott uttal och i stort sett utan allvarliga grammatiska fel. Ämnet för presentation och skrivarbete är det projekt som löper parallellt med kursen i engelska.


Efter genomgånget ingenjörskompetensmoment skall teknologen skapat sig en bild av sina egna professionella styrkor och svagheter samt planerat hur man utifrån dessa skall förbereda sig för yrkeslivet.

Innehåll

Kursdelen ingenjörskompetens börjar i lp 3 och innehåller flera olika delar; karriärplanering i grupp, seminarier/workshops och ett studiebesök. Karriärplanering i grupp syftar till att reflektera över den egna rollen. Övningar kring individens starka sidor, intressen, värderingar, färdigheter och viktiga erfarenheter görs både individuellt och i grupp. Möten med arbetslivet sker i olika former som seminarier/workshops och ett studiebesök i grupp hos en IT-ingenjör i industrin. Studiebesöket följs av rapportskrivning och en powerpoint-presentation. Sista momentet är en individuell självreflektion där den egna karriärplaneringen ska kopplas ihop med studiebesöket.

Kursen Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, vilken går i lp 4, bygger på kursen Kommunikation och ingenjörskompetens och innehåller dels repetition av grundläggande grammatiska strukturer, individuellt anpassad träning av muntlig och skriftlig färdighet och uttalsträning och dels ett processorienterat arbetssätt för rapportskrivning och presentationsteknik. Bland annat behandlas skrivprocessens olika moment, strategier för effektiv kommunikation i tal och skrift, rapportskrivning, samt träning att analysera egna och andras texter och att ge och ta emot konstruktiv kritik (peer response) som en del av redigeringsarbetet. Den muntliga träningen fokuseras på att strukturera och genomföra en muntlig presentation.

Organisation

Kursen omfattar seminarier och laborationer i mindre grupper samt föreläsningar. I hög utsträckning eftersträvas att studenterna arbetar i mindre grupper för att få maximal språklig träning och handledning på ett individuellt och konstruktivt sätt.

Litteratur

Ett webbaserat övningsmaterial, EngOnline, samt material som delas ut under kursen.

Examination

Ingenjörskompetensen: Obligatorisk närvaro.

Engelskan: Obligatoriska uppgifter, skriftlig och muntlig tentamen. Betygskala U, 3, 4 och 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.