Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO295 - Skeppsmäkleri
 
Kursplanen fastställd 2015-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSLOG
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Minsta antal deltagare: 15

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Mar 2016 em L,  04 Apr 2016 fm L,  24 Aug 2016 fm L

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TSLOG SJÖFART OCH LOGISTIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Anna HedénBehörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

För studenter på Sjöfart och Logistik-programmet måste minst 100 hp vara avklarade inom programmet.

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i sjöfartsekonomi, tankbefraktning och torrlastbefraktning. Godkänd kurs samt avslutat program ger för Sjöfart och logistik-studenter behörighet att examineras av ICS i enlighet med deras krav och villkor.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara skeppsmäklarens roll och ställning gentemot sin principal (sk. authority)
- Förklara den affärsetik som präglar shipping.
- Förklara certepartier i förhållande (torrlast och tank) samt relatera lasters och fartygs egenskaper och hur det påverkar affären.
- Förklara hur en last respektive ett fartyg kommer ut i marknaden och hela förhandlingsprocessen användande av gängse förkortningar och fackuttryck.
- Förklara oljans väg från källa till konsument samt tankmarknadens utveckling
- Använda World Scale
- Förklara financiella element (frakt, demurrage, dispatch, kommision)
- Förklara risker/möjligheter att frakta på time charter trip istället för en resebefraktning
- Förklara samt genomföra liggetidsberäkningar (torrlast respektive tank)
- Överskådligt beskriva sjöfartsrelaterade organisationer; säte, uppdrag, typ av organisation och vad de gör för sina medlemmar.

Innehåll

Kursen är indelad i två delar: Torrlastbefraktning och tankbefraktning.

Övergripande läromål
- Sjöfartens härledda efterfrågan
- Internationella sjöfartsorganisationer.
- Affärsetik,  att agera "as agent to" och vikten av att inte agera utanför sina befogenheter.

Torrlastbefraktning
- Fartygstyper och dimensioner
- Fraktmarknad och praxis
- Certepartier och dess finansiella element, liggetid, resekalkyler, konnosement- och lastfordringar
- Världshandel
- Tvister och ansvarsförsäkring

Tankbefraktning
- Tankfartyg och system
- Oljans historia och utveckling samt marknadsstruktur
- Worldscale
- Fraktmarknadens praxis
- Resecertepartier
- Timecharter
- Liggetid
- Certepartiets finansiella element

Organisation

1) Föreläsningar och övningar i klassrummet
2) Inlämningsuppgifter
3) Presentationsuppgift

Litteratur

Två böcker behövs: 

Institute of Chartered Shipbrokers (2014) Tanker Chartering, London ISBN 978-1-908833-40-2
och
Institute of Chartered Shipbrokers (2014) Dry Cargo Chartering, London ISBN 978-1-908833-41-9 
eller senare utgåva, böckerna trycks varje år.

Pga stor revidering rekommenderas EJ böcker äldre än 2013.

OBS: Böckerna förbeställs enbart mot förbetalning och betalas direkt till Skeppsmäklareföreningen. Vänligen kontakta examinator för ytterligare detaljer.

Examination

Skriftlig tentamen.

Hjälpmedel vid tentamen
Typgodkänd miniräknare


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.