Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK430 - Change management and improvement processes
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Sverker AlängeBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Quality and Operations Management 15 ECTS. Other students will be accepted if there is room available. Admittance will be decided on a case-by-case basis. As a minimum, applicants should have taken courses within the fields of:
(i) business administration (at least 7,5 ECTS),
(ii) general/operations management (at least 7,5 ECTS)

Syfte

Kursdeltagarna får kunskap om strategi och förändringsteorier, om kvalitetsinspirerade förbättringsansatser och etiskt förhållningssätt, samt utvecklar egen djupförståelse inom ett avgränsat område. De kommer också att ha förmåga att kritiskt kunna bedöma konsulters erbjudande av förändrings- och förbättringsprojekt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Kunskap om strategi och förändringsteorier
  • Kunskap om kvalitetsinspirerade förbättringsprojekt
  • Utveckla etisk förståelse och förhållningssätt till förändringsprocesser
  • Djup förståelse av ett avgränsat område inom förändrings- och förbättringsfältet
  • Utveckla förmågan att kritiskt kunna bedöma konsulters erbjudande av förändrings- och förbättringsprojekt

 

Innehåll

Kursen ger insikter i strategi, förändrings- och förbättringsteorier och praktik primärt på organisationsnivå. Teoriområdena inkluderar lärande, ledarskap, motstånd,etik och analysnivåer. Alla kursdeltagarna får genom litteraturseminarierna ta del av en gemensam teoribas och dessutom får varje student gå djupare in på ett mer avgränsat område för sitt uppsatsskrivande. Kursens teoretiska innehåll diskuteras och jämförs med erfarenheter av förändringsprojekt inom industrin. Dessa erfarenheter kommer från forskningsprojekt, kursdeltagarnas egna erfarenheter och framförallt genom seminarier med erfarna förändringsledare. En viktig del av kursen utgörs av gruppuppgift där deltagarna själva väljer vilket område de vill specialisera sig inom. Syftet är att kombinera teorierna med empirisk kunskap genom att genomföra en empirisk studie baserad på litteratursökning, egen datainsamling från företag och en analys som presenteras i form av en uppsats.  .

Organisation

Kursen består av föreläsningar, litteraturseminarier med hemuppgifter, seminarier med erfarna förändringsledare inom industrin samt författande och presentation av en uppsats. Se kurshemsidan för aktuell information.

Litteratur

Se kurshemsidan för aktuell information

Examination

Examinationen är primärt baserad på en uppsats som skrivs i grupper om 2 studenter. Dock kan aktivt deltagande på seminarier, gästföreläsningar och muntliga & skriftliga kommentarer på en annan grupps uppsats påverka den slutgiltiga betygsnivån. Inför varje litteraturseminarier är det obligatoriskt att formulera diskussionsfrågor och skicka in dessa. Betygskalan är 5, 4, 3, underkänt. Se kurshemsidan för aktuell information.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.