Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT046 - Metallbearbetning: gjutning, plåtformning och fogning
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Kenneth Hamberg


Ersätter

MMK210   Joining technology MTT045   Advanced metal forming and casting


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialvetenskap, hållfasthetslära och tillverkningsteknik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion till viktiga tillverkningsmetoder som plåtformning, sammanfogning (svetsning) och gjutning. Vissa datorstödda verktyg införs och används på en komponent i kursen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Skapa välgrundade och realistiska processmodeller inom metallformning, svetsning och gjutning
  • Definiera och jämföra de vanligaste svetsmetoderna och deras relation till produkter och produktion.
  • Diskutera den fysiska metallurgin för svetsning i stål- och aluminium-system och bedöma svetsbarhet, fasomvandlingar, utveckling av mikrostrukturer och egenskaper i svetsar och i den värmepåverkade zonen.
  • Diskutera den metallurgi gäller vid gjutning av järnlegeringar och aluminiumlegeringar.
  • Utforma ett gjutsystem och simulera fyllning och stelning för en given komponent.
  • Beskriva typiska defekter, uppbyggnad av inre spänningar och deras inverkan på mekaniska egenskaper för både svetsning och gjutning.
  • Förstå de bakomliggande teorierna för oförstörande provningsmetoder och tillämpa dessa på komponenter.

Innehåll

Olika icke förstörande tekniker introduceras och tillämpas på en komponent vid inledning av kursen. Dessa metoder kan också tillämpas på de komponenter som definieras under kursens gång.
Svetsmetoder introduseras och den fysikaliskametallurgin tillämpas för att förstå mikrostruktur uppbyggnad och egenskaper vid svetsning.
Gjutning av metaller är en annan tillverkningsmetod där smälta diskuteras. Här designas gjutsystem och fyllning och stelning  simuleras för en komponent tillsammans med gjutsystemet. BIldning av defekter är en viktig del i detta.
Den tredje tillverkningsmetoden är formning av plåt, teori genomgås och ett antal större övningar genomförs och diskuteras.

Organisation

En komponent är vald som antingen kan tillverkas genom att pressa plåtdetaljer som svetsas samman eller som kan gjutas. Föreläsningar och övningar relaterar till denna komponent. Kursen består av tre delar: formning, sammanfogning och gjutning.

Simulering av värmeledning under svetsningen genomförs i syfte att belysa de metallurgiska aspekter som uppstår under svetsning.

Gjutning exemplifieras genom att designa gjutsystem och att därefter simulera och stelning vid gjutning. Examinering av denna del är en rapport över simuleringingen och vissa litteratur sammanställningar.

Svets och gjutdefekter behandlas och lämpliga OFP tekniker intro duceras. Defekterbildning  och mikrostrutur utveckling är viktiga för att förstå de mekaniska egenskaperna. Under kursen är studiebesök och laborationer inplanerade.

Plåtformning  introduceras och några större inlämningsuppgifter är examinering.

 

Litteratur

Litteratur annonseras två veckor för kursstart

Examination

Varje del av kursen kommer att examineras separat. Olika examinationsformer kommer att användas i kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.