Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK420 - Operations planning and control  
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPSCM programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   16 Jan 2016 fm H   07 Apr 2016 em M,  23 Aug 2016 em SB

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Patrik JonssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på mastersprogrammet Supply Chain Management. Andra elever kan godtas i mån av plats. Som ett minimum bör sökande ha läst kurser inom följande områden:
(i) Företagsekonomi (minst 7,5 hp),
(ii) Verksamhetsstyrning (minst 7,5 hp), och
(iii) Flödesekonomi (supply chain management) (minst 15 hp)

Syfte

Det övergripande målet med kursen är att kritiskt analysera och utvärdera de vanligaste metoderna och processerna inom produktionslogistik och att kunna använda dessa i företagsspecifika situationer så att effektivitet och prestationsförmåga premieras. Kursen ger således djupa kunskaper kring design och praktisk användning av metoder och processer för styrning av materialflöden och produktionsprocesser i tillverkande företag.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva de vitala delarna i den planeringsstruktur som ofta används inom företag och som utgör referensmodell i kursen (MRPII)
- Definiera grunddata för produktionslogistik, planeringsparametrar och planeringsvariabler
- Kunna beskriva och jämföra de vanligaste metoderna inom prognostisering, kundorderprocesser, sälj och verksamhetsplanering, huvudplanering, materialplanering och verkstadsplanering
- Analysera och kategorisera företagsspecifika planeringsmiljöer
- Analysera och föreslå hur man på ett lämpligt sätt bör designa och använda metoder och processer inom produktionslogistik i specifika planeringsmiljöer

Innehåll

Kursen utgår från perspektivet ¿produktionsnätverk¿ där en eller flera produktionsanläggningar ingår. Det handlar med andra ord om planering och styrning av materialflöden och produktionsresurser i ett enskilt företag såväl som i ett produktionsnätverk bestående av flera produktionsanläggningar. Kursen innehåller föreläsningar och övningar och täcker följande områden:
- Förutsättningar för produktionslogistik
- Grunddata, planeringsparametrar och planeringsvariabler
- Planeringsmiljö
- Prognostisering
- Kundorderprocesser
- Sälj och verksamhetsplanering
- Huvudplanering
- Materialplanering
- Kapacitetsplanering
- Verkstadsplanering

Organisation

Produktionslogistik studeras konceptuell och kvantitativt. I linje med de pedagogiska målen för hela mastersprogrammet innehåller kursen en blandning av praktiska och teoretiska moment, föreläsningar, gästföreläsningar från industrin, fallstudier och seminarier. Specifikt för denna kurs, jämfört med andra kurser i mastersprogrammet, är att den sätter stor vikt vid att lösa kvantitativa problem.

Litteratur

Lärobok och tidskriftsartiklar. Den aktuella listan på kurslitteratur kommer att läggas upp på kursens webbsida väl före kursstart.

Examination

Skriftlig tentamen såväl som grupp baserade- och individuella inlämningsuppgifter och övningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.