Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF040 - Bioteknisk fysik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAPP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Mar 2016 em EKL

I program

MPAPP TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Andreas Dahlin
Forskarassistent  Marta BallyBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Det finns inga formella krav. Rekommenderade kurser från Teknisk Fysik är Soft Matter Physics och Biological Physics. I övrigt rekommenderas kurser i biofysik och fysikalisk kemi

Syfte

Kursen riktar sig till studenter som vill lära sig fysikaliska mätmetoder som används av forskare (även i industrin) för att analysera biologiska system. Kursen fokuserar på de senast utvecklade metoderna och deras fysikaliska principer. Syftet är att visa hur fysik kan användas för att förstå biologi på en molekylär nivå. Den lämpar sig för fysikstuderande som är intresserade av biologi, alternativt för kemister eller molekylärbiologer som vill utöka sin kunskap om metoder bortom det rutinmässiga. Under kursens gång kommer studenterna att uppmuntras till att reflektera över den moderna biologins utmaningar och hur nya tekniker kan hjälpa till att uppnå målen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • förstå hur fysikaliska lagar påverkar biologiska system, biomolekylers interaktioner och biologiska materials egenskaper

 • förstå konceptet biokompatibilitet och hur det kan uppnås

 • utvärdera fysikaliska mätmetoder i syfte att studera ett biologiskt system

 • välja mätmetoder för att analysera och kontrollera biomolekylära reaktionssystem

 • känna till och använda både biologiska och fysikaliska termer i ett tvärvetenskapligt sammanhang

 • följa litteratur inom bioteknik och biofysik 

 • skriva en vetenskaplig rapport, hålla en vetenskaplig presentation och diskutera vetenskapligt material

 • få en överblick över forskning vid Teknisk Fysik med biologisk anknytning

Innehåll

Kursen handlar om fysikaliska tekniker som används till att analysera biologiska system. Kursen innehåller men är inte begränsad till följande tekniker och ämnesområden:

 • Biomolekylära interaktioner och bindningskinetik.
 • Utmaningar inom diagnostik och läkemedelsutveckling, begränsningar med existerande metoder.
 • Biosensorer, såsom glukossensorer och graviditetstest.
 • Tekniken ytplasmonresonans.
 • Piezoelektriska sensorer baserade på kvarts.
 • Högupplösningsmikroskopi.
 • Optiska tekniker såsom ljusspridning, fluoresenskorrelation och energiöverföring.
 • Atomkraftsmikroskopi i vätska.
 • Elektrofores.
 • Mikrofluidik och "lab on a chip".
 • Mikroarrays och deras tillämpningar.
 • Avbildande masspektrometri.

Organisation

10 föreläsningar

2 labbar

1 litteraturprojekt

Litteratur

Böcker (endast vissa kapitel):
Methods in Molecular Biophysics, I. Serdyuk, N.R.Zaccai, J. Zaccai
Intermolecular and surface forces, J. N. Israelachvili
Plasmonic Biosensors, A.B. Dahlin
Microarray Technology and Its applications,U.R. Müller, D.V. Nicolau
Microfluidic technologies for Miniaturized Analysis Systems, S; Hardt, F. Schönfeld
+ extra artiklar och eget material

Examination

Tentamen, laborationer och litteraturstudie med både skriftlig rapport och muntlig presentation.

Betyg enligt tentamen (viktning riktlinje 70%) och projekt (30%).


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.