Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK145 - Quality and operations management  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
15,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPQOM programstudenter
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 15,0hp Betygskala: TH   15,0hp   28 Okt 2015 fm M,  07 Jan 2016 fm H   19 Aug 2016 fm SB

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Ida GremyrBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter på denna kurs måste vara registrerade på mastersprogrammet Quality and Operations Management, och alltså uppfylla detta programs förkunskapskrav.

Syfte

Kursens huvudsyfte är att ge studenterna en bred, och forskningsförankrad, bas inom området Quality and Operations Management, denna bas ligger till grund för de fortsatta studierna på mastersprogrammet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs kommer studenterna att ha en gemensam kunskapsbas som kan ligga till grund för fortsatta studier på mastersnivå inom Quality and Operations Management, såväl som framtida arbete inom fältet. Efter fullgjord kurs ska studenterna:
- Kunna redogöra för grunderna inom Quality and Operations Management.
- Beskriva och tillämpa några grundläggande verktyg och arbetssätt i förbättringsarbete.
- Ha fått praktisk erfarenhet av självständiga studier och förbättrat sin förmåga att kommunicera, och argumentera för, sina slutsatser.

Kursen är indelad i veckoteman som var och ett har sina egna lärmål, vilka sammanfattas i det följande. Efter temat ska studenten kunna:

Quality Management
QM1: beskriva begreppen kvalitet och kundnöjdhet, huvudprinciper för kvalitetsutvecklingsarbete i olika organisationer, samt relationen mellan kvalitet, kundnöjdhet, marknadsandel och lönsamhet.
QM2: redogöra för underliggande discipliner för kvalitetsutveckling(förbättringskunskap).

Operations Management
OS1: beskriva hur begreppen operations management, operations strategy och business strategy förhåller sig till varandra. Vidare ska studenten kunna redogöra för de centrala delarna i operations strategy, speciellt OS-matrisen med beslutsområden och mål.
OS2: identifera så kallade order-winners och order-qualifiers.
OS3: genomföra en grundläggande OS-analys på en organisation med hjälp av OS-matrisen.

Product Development Dilemmas
PDD 1: redogöra för produktutvecklingens betydelse i ett företag, samt några av dess strategiska dilemman.
PDD2: beskriva och identifiera viktiga ledningsbeslut/val inom produktutveckling och valens koppling till trade-offs (tid vs kostnad och kvalitet, en produkt vs en produktfamilj, marknadsefterfrågan vs tekniktryck).

Service Operations Management
SOM1: beskriva och förklara utveckling och leverans av tjänster i olika typer av organisationer
SOM2: analysera tjänsteverksamhet och tillämpa konceptuell och empiriskt baserade metoder för att förstärka denna verksamhet.
SOM3: redogöra för begreppet tjänstekvalitet och hur organisationer kan arbeta med förbättring av tjänstekvalitet.

Design for Quality
DQ1: beskriva vikten av kundfokus och dess roll inom Quality Management
DQ2: förklara och exemplifiera tillämpningsområden för metoder som stöder kundfokus i produktutveckling, t ex Kanomodellen och Quality Function Deployment.
DQ3: kunna reflektera kring för- och nackdelar med de ovan nämnda metoderna

Improvement Processes
IP1: ge exempel på grundläggande förändringsmodeller
IP2: redogöra för vad som menas med ett systematiskt förändringsarbete och vilken roll lärcykler spelar i förbättringsarbete (funktionen av reflektion och standardisering/integrering).
IP3: tillämpa kvalitativa metoder för processförbättring och identifiera var och hur dessa metoder kan användas, samt vilken roll de kan spela i förbättringsarbete.

Innehåll

Kursens sju veckor har följande teman.

1. Introduktion till mastersprogrammet i Quality and Operations Management
2. Quality Management
3. Operations Management
4. Product Development Dilemmas
5. Service Operations Management
6. Design for Quality
7. Improvement Processes

Organisation

Varje vecka består av föreläsningar, gästföreläsning/studiebesök och litteraturseminarium. Kursens veckoteman som helhet avspeglar det huvudsakliga innehållet i mastersprogrammet Quality and Operations Management.

Litteratur

Ett urval av forskningsartiklar och bokkapitel, de senare från böcker som kommer att användas I efterföljande programkurser.

Examination

Examinationen består av: skriftlig tentamen, litteraturseminarier, projektarbeten, studiebesök, övningar och gästföreläsningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.