Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK426 - Term paper & seminars  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
6,0 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Only for students admitted to the program MPSCM
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Inlämningsuppgift 6,0hp Betygskala: TH   3,0hp 3,0hp    

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Frida LindBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatoriska för studenter inom masterprogrammet Supply Chain Management. Andra studenter kan beredas möjlighet att deltaga på kursen, givet lediga platser. Tillträde beslutas från fall till fall. Förkunskapskrav: minst 7,5 hec inom företagsekonomi, minst 7,5 hec inom general/operations managements, samt minst 7,5 hec inom supply chain management. 

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap inom ett valt SCM-område. Vidare syftar kursen till att ge studenten en förståelse för ett företags specifika SCM-kontext, belyst från flera perspektiv. Kursen syftar även till att ge studenten kunskap av mer generell natur, vilken ska stödja studentens framgångsrika genomförande av masterprogrammets efterföljande delar. Kursen fungerar därigenom som en länk till och mellan andra kurser inom masterprogrammet Supply Chain Management.  

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomförande av kursen kommer studenten erhållit (i) en fördjupad kunskap inom ett valt SCM-område, (ii) en förståelse för ett företags specifika SCM-kontext, belyst från flera perspektiv, samt relaterad till dess position i försörjningskedjan och dess affärslogik, (iii) övergripande samt specifik kunskap inom områden som stödjer studentens framgångsrika genomförande av masterprogrammets efterföljande delar. 


Innehåll

Kursen är indelad i tre huvudsakliga delar. Den första delen innefattar författandet av en individuellt rapport vilken fokuserar på ett specifikt område inom SCM. Den andra delen innefattar ett antal seminarier, vilka syftar till att stödja studentens fördjupade kunskap inom bl a SCM. Denna del inkluderar seminarier på teman som rapportskrivande, forskningsmetodik, referenshantering mm. Den tredje delen innebär att studentgrupper om cirka fem studenter tilldelas ett specifikt värdföretag. Detta företag besöks sedan vid ett antal tillfällen under kursens gång, med syfte att beskriva valda delar av dess SCM-kontext, relaterande till de andra kurser som löper parallellt med denna inom ramen för det övergripande masterprogrammet. På detta vis fungerar denna kurs som en länk till dessa andra kurser inom programmet. Kursen omfattar även medverkan i en casetävling.

Organisation

Kursen baseras på en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, studiebesök, samt individuellt arbete. 


Litteratur

Kurslitteratur fastställs vid kursens början. 

Examination

Kursen examineras genom individuellt rapportskrivande, samt deltagande i seminarier och casetävling. 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.