Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO292 - Marina risker och försäkringar
 
Kursplanen fastställd 2015-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TSLOG
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Inlämningsuppgift 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    
0214 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   17 Mar 2016 em L,  09 Apr 2016 fm L,  23 Aug 2016 em L

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TISJL SJÖINGENJÖR, Årskurs 4 (obligatoriskt valbar)
TSLOG SJÖFART OCH LOGISTIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
TSJKL SJÖKAPTENSPROGRAM, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Tekniklektor  Daniel Eriksson


Ersätter

SJO290   Sjöförsäkringar SJO291   Marina risker och försäkringar


Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser i Handelsrätt samt Sjö- och transporträtt, eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att:

- Introducera och förklara konceptet risk från ett försäkringsperspektiv;
- Baserat på autentisk information genomföra riskanalyser för fartyg;
- Ge kunskap om de regler och avtal som styr den svenska sjöförsäkringsmarknaden;
- Introducera och ge färdigheter i att förstå och tolka försäkringsregler och -villkor;
- I verkliga fall utvärdera och justera skador och anspråk i enlighet med gällande regler, i synnerhet i samband med skrov- och P&I-försäkring.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara och definiera konceptet risk från ett försäkringsperspektiv;
- Identifiera riskområden och exponering för sjöfart, transport och angränsande verksamheter;
- Redogöra för försäkringsmarknadens riskfördelning genom samförsäkring och återförsäkring;
- Redogöra för de lagar och regler som styr den svenska marina försäkringsmarknaden;
- I praktiken och med autentiska rapporter och material framställa ett försäkringskrav;
- Utföra skadebedömning och skadereglering, och ta fram skadereglering i enlighet med tillämplig lag och försäkringsregler.

Innehåll

Kursen är en introduktion till marina försäkringar med delar om följande ämnen:
- Risk
- Riskutvärdering (ingår i del 1 av inlämningsuppgiften)
- Svensk försäkringsrätt
- Skrov- och maskinförsäkring (H&M), NMIP 2013 (ingår i del 2 av inlämningsuppgiften)
- Skydd- och ansvarsförsäkring (del 3 av inlämningsuppgiften)
- Lastförsäkring (AV2007)

Organisation

Kursmaterial:
Materialet för kursen finns tillgänglig och listas på kurshemsidan i Ping-Pong. Dokumentet "Course description" innehåller en förteckning över de delar som tas upp i kursen, med referens till relevanta delar av kurslitteraturen. Observera att "Course description" är ett preliminärt och levande dokument, som kan komma att ändras under kursens gång.

Föreläsningar:
Föreläsningarna presenterar lärandemålen för de delar som gås igenom. Dokumentet "Course description" har sidreferenser till litteraturen, som det förutsätts att studenterna gått igenom innan föreläsningarna. De huvudsakliga koncepten och frågeställningarna kommer att analyseras och förklaras under föreläsningarna. Det är obligatoriskt att närvara vid introduktionsföreläsningen samt gästföreläsningarna.

Instuderingsfrågor:
Instuderingsfrågor kommer att tillgängliggöras på kurshemsidan för relevanta delar av litteraturen. Syftet med instuderingsfrågorna är att stödja läsandet och förståelsen av texterna. Studenterna kommer att presentera svar på frågorna i kortare, muntlig form genom så kallad "ticking". För att få godkänt i kursen måste studenten förbereda sig och skriva upp sig vid tre av totalt fyra tickingtillfällen.

Inlämningsuppgift:
Inlämningsuppgiften består av tre delar som speglar de tre huvudsakliga områdena i av kursen: Riskanalys, skrovförsäkring och P&I-försäkring. Inlämningsuppgiften genomförs i grupper om två och är obligatorisk.

Tentamen:
Frågorna vid Tentamen kommer att bestå av kortare, faktabaserade frågor, liknande instuderingsfrågorna, med målet att utvärdera studentens förståelse för kursmaterialet. Tentamen är obligatorisk.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination

Deltagande i tre av fyra tickingtillfällen
Inlämningsuppgift
Skriftlig tentamen


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.