Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK216 - Idéutvärdering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: B
Max antal deltagare: 35

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Tentamen 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   17 Mar 2016 fm M,  04 Apr 2016 em M,  18 Aug 2016 fm M
0212 Laboration 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Karen Williams Middleton


Ersätter

TEK215   Idea evaluation and feasibility studies


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Idéutvärderingskursen utgör en del av programmet Entrepreneuship and Business Design.

Studenter som antas till programmet Entrepreneuship and Business Design ges företräde till kursen med anledning av programmets krav som innefattar laboratoriebaserad pedagogik.

Studenter från andra program är behöriga om de uppfyller kraven för valbara kurser vid Chalmers fjärde utbildningsår och innan kursen har läst kurser inom affärsutveckling, marknadsföring, styrning av immateriella rättigheter eller andra kurser som av examinator kan anses vara likvärdiga.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten verktyg att färdigheter att utföra utvärderingar av tekniska idéer i ett tidigt stadium och att få insikter om den viktiga roll som idéutvärderingar spelar för ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Påvisa kunskap och terminologi om idéutvärderingsmetod
- Utveckla visad färdighet i att beskriva och analysera en idé när det gäller t.ex. nyhetsgranskning, genom användning av patentdatabaser och andra medel
- Utveckla visad färdighet i att bestämma värdet visioner kring framtida användningsområden, inklusive kund-, samhälls- och affärsnytta, marknadspotential, etc
- Utveckla visad färdighet i att formulera behov för ytterligare verifiering, inklusive kompetens- och riskanalyser
- Visa förmåga att vidareutveckla etiska såväl som aspekter på hållbar utveckling av idéutvärderingar, bland annat hur man kan relatera professionellt till olika intressenter i utvärderingsprocessen, såsom upphovsmän, i rollen som konsult/analytiker
- Visa förmåga att arbeta i grupp och där syntetisera och integrera olika kunskapskällor till relevanta presentabla skriftliga och muntliga format
- Utveckla visad färdighet i kommunikation och presentation av idéutvärdering inklusive vetenskaplig kommunikation.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring komponenterna i idéutvärderingsprocessen med särskild tonvikt hållbar utveckling. Teman som behandlas är följande:

- Ramverk för idéutvärdering
- Att handskas med gruppdynamik och rollen som konsult/analytiker
- Hållbar utveckling
- Patentanalys
- Riskanalys och kompetenskrav
- Marknadsanalys och marknadspotential
- Scenario planering, backcasting och andra former av prediktionsverktyg
- Verifiering och finansiering av idé

Organisation

Kursen är centrerad kring halvdagars workshops och grupparbeten. Studenterna förväntas arbeta självständigt i sina grupper med sina idéutvärderingsuppdrag och samtidigt utnyttja workshops som en möjlighet att ställa frågor och förankra sin förståelse. Eftersom de flesta av idéutvärderingarna är verkliga idéer i tidigt stadium från offentlig eller privat FoU, ligger en stor vikt på att stödja grupperna i hanteringen av idéutvärderingen i förhållande till upphovsman.

Litteratur

Alänge, Sverker and Lundqvist, Mats, (Eds.), Sustainable Business Development - Frameworks for Idea Evaluations and Cases of Realized Ideas, Chalmers University Press, boken är nedladdningsbar som gratis pdf.

Ytterligare artiklar presenteras i samband med kursstart.

Examination

Studenterna får betyg på deltagande på obligatoriskt schemalagda föreläsningar, genom en skriftlig tentamen samt på presentation av idéutvärdering.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.