Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU185 - Ergonomi - design för alla
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPDES
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0112 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Anna-Lisa Osvalder


Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MTM010 Ergonomi, PPU061 Människa maskinsystem, eller motsvarande kurser.

Syfte

Kursen syftar till att introducera ämnet Design för alla. I kursen studeras hur man i design kan ta hänsyn till användare med speciella behov, t.ex. som har funktionshinder, äldre mm.

Studenten ska uppnå djupare kunskap om och förståelse av hur människans fysiska och mentala förutsättningar kan variera, samt hur produkter och system ska designas för att på bästa sätt anpassas till människor med olika förmågor och begränsningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Förklara, förstå och kritisera begreppet Design för alla.
 • Förklara, relatera till och i utvecklingen av designlösningar använda teoretisk kunskap om
  - muskelfysiologi och kognitionsteori för att förstå och karakterisera hur olika mänskliga förmågor förändras med ålder
  - sinnesfysiologi för att förstå olika fysiska funktionsnedsättningar (t ex dålig syn, hörsel, rörelseförmåga)
  - antropometri och biomekanik
 • Identifiera och förutsäga hur ergonomisk design påverkar människans möjligheter och prestation i vardagliga situationer och miljöer i samhället, speciellt för äldre och funktionshindrade.
 • Särskilja, jämföra och bedöma motsägelsefulla krav för ergonomisk design.
 • Använda och reflektera över datorbaserade modeller för analys av arbetsställningar, synfält och nåbarhet etc.

Innehåll

Kursen baseras på föreläsningar med teori, en workshop där man praktiskt provar att vara funktionshindrad, gästföreläsningar kring tillämpade projekt, antropometrisk analys med hjälp av en datormanikin, samt ett projektarbete i grupp.

Projektet behandlar anpassning av publika miljöer till personer med olika funktionshinder och löper under hela kursens gång.

Organisation

-

Litteratur

Kroemer, K (2006) Extra-ordinary Ergonomics; www.crcnetbase.com/isbn/9780203025246
Uni. of Cambridge (2012) Ageing, Adaption and Accessibility: Time for the Inclusive Revolution!; www-edc.eng.cam.ac.uk/insights/Ageing_Adaption_and_Accessibility.pdf

Ytterligare litteratur aviseras vid kursstart.

Examination

Betyg: underkänd, 3,4,5..

Läromålen examineras genom, en skriftlig hemtentamen baserad på kurslitteratur och föreläsningar; inlämningar kring analys av en vetenskaplig artikel, workshop och datorlaboration, samt samt skriftlig och muntlig projektredovisning. För godkänd kurs måste varje student vara godkänd på alla delmoment


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.