Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME196 - Skadebiomekanik
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0211 Tentamen, del B 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   31 Maj 2016 fm M,  07 Apr 2016 fm M,  15 Aug 2016 fm M

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Johan Davidsson


Ersätter

TME195   Advanced passive safety


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Vehicle and Traffic safety rekommenderad.

Syfte

Studenter erhåller en förståelse av människans anatomi och fysiologi så att de kan förstå konsekvenserna av olika typer av mekanisk belastning på kroppen. Den studerande ska lära sig att utveckla / använda matematiska modeller av människor, särskilt fokus riktas mot simulering av vävnad, och av mekaniska krockdockor. Studenterna erhåller kunskap om hur mekaniska dockor är utformade och hur toleransnivåer för skada och skadekriterier fastställs. Studenterna kommer att lära sig principerna för hur man begränsar skaderisken med hjälp av skyddssystem för olika kroppsregioner, krocksituationer och för olika åkandekategorier. Studenterna kommer att lära sig metoder för att använda olycksanalys / rekonstruktioner i arbetet att föreslå förbättringar av fordonskonstruktioner och skyddssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriv text, ange adressen till en webbplats eller översätt ett dokument- B- Beskriva grundläggande struktur och mekaniska egenskaper för olika kroppsdelar
- Beskriva hur olika kroppsdelar svarar på statiska och transienta belastningar; biomekaniska och fysiologiska reaktioner de(de grundläggande principerna för skadebiomekanik)
- Diskutera begreppet skadekriterier, riskfunktioner för skada och tröskel värden för skada
- Föreslå lämplig modell, t.ex. olika former av mekaniska, biologiska eller matematiska modeller, som kan användas i olika typer av studier inom området passiv säkerhet
- Beskriva hur skyddssystem kan minska skaderisken
- Beskriva hur man utför en analys av trafikolyckor och en rekonstruktion av dessa och hur resultat från dessa kan användas när krav definieras för framtida skyddssystem
- Beskriver hur reversibla skyddssystem som aktiveras före det att krocken sker kan minska skaderisken om olyckan inträffar.

 

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer. Föreläsningarna kommer att omfatta:
- Grundläggande anatomi och fysiologi och effekt av belastning.
- Biomekaniska toleransnivåer, skademekanismer och skyddskriterier.
- Biologiska modeller (kadaver, djur, frivilliga försökspersoner) och experimentella studier.
- Mekaniska modeller, krockdockor, instrumentering, mätmetoder av transienta händelser och testmetoder som används vid studier av skyddssystem.
- Matematiska modeller (FEM, stelkropp, och hybridmodeller) som används för analys av då åkandes interaktion med skyddssystem (pre-crash och in-crash) samt i rekonstruktioner av olyckor.
- Metoder för att insamla olycksdata, kodning och klassificering av skador, bedöma risken för bestående men, genomföra epidemiologiska analyser.
- Skyddssystem olika design, system för att skydda olika kategorier av trafikanter, skydd för olika kroppsdelar vid olika typer av krockvåld.

Organisation

- Lektioner
- Seminarier
- Inlämningsuppgifter

Litteratur

Att defineras före kurstart.
Till viss del: Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5 and handouts of lecture notes as provided by the course homepage

Examination

- Inlämningsuppgifter (A1), 4.5 p, betygsatt
- Tentamina (A2), 3 p, betygsatt


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.