Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK350 - Intellektuell egendom och innovationsstrategier  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Minsta antal deltagare: 25

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0109 Laboration 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    
0209 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   18 Mar 2016 fm SB   08 Apr 2016 fm EKL,  25 Aug 2016 em SB

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPISC INNOVATIV OCH HÅLLBAR KEMITEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist
Professor  Ulf Petrusson


Ersätter

CIK021   Intellectual property strategies CIK022   Intellectual property and innovation strategies


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För att få tillträde till denna kurs, måste de sökande vara behöriga till att läsa valbara kurser på Chalmers i deras fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande förståelse av den kritiska roll som intellektuella tillgångar har för verksamhetsutveckling inom kunskapsekonomin. Kursen fokuserar särskilt på strategisk hantering av tekniska innovationer. Genom att använda patent och andra immateriella rättigheter som kontrollmekanismer identifieras de grundläggande verktyg som krävs för att både skapa framgångsrika entreprenöriella start-ups och vinna konkurrensfördelar i företagsvärlden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Visa förmåga att definiera och tolka begreppen intellektuell tillgång och intellektuell egendom  i relation till innovations- och affärsstrategier med fokus på juridiskt, organisatoriskt och tekniskt perspektiv inklusive etiska överväganden och hållbar utveckling.
2.    Visa kunskap om relevansen och omfattningen av olika legala mekanismer för att kontrollera intellektuella tillgångar och egendom, t.ex. patent, varumärkesskydd, upphovsrätt, mönsterrätt och sekretess.
3.    Använda och tillämpa immaterialrättsliga koncept på affärsstruktur för att formulera och framgångsrikt kommunicera strategier baserade på immaterialrätt vilket i sig innebär att välja och använda lämpliga former av immaterialrättsligt skydd, göra strategiska val i situationer som exempelvis hur och när man ansöker om det immaterialrättsliga skyddet, hävda skyddet och utvärdera det skydd som andra har (och agera därefter); och utvärdera och upprätta licenseringsstrategier och andra värdeskapande mekanismer för att utnyttja värdet i intellektuella tillgångar och egendomar
4.    Visa förmåga att funktionellt och kreativt tillämpa sin förståelse för legala konstruktioner och dess roll inom kunskapsbaserad affärsutveckling med syftet att analysera intellektuella och immaterialrättsliga tillgångar som stöd för strategiska verksamhetsbeslut.Innehåll

Kursen fokuserar på att leverera en grundläggande förståelse för den roll som intellektuella tillgångar och immaterialrätt spelar inom innovation och affärsstrategi. Särskild fokus läggs på teknikbaserad innovation och användning av patent och andra immateriella rättigheter för att stödja teknikbaserade verksamheter. De grundläggande immaterialrättsliga koncepten och strategierna presenteras på lektioner och klassövningar. Ett grupprojekt löper under hela kursen, vilket gör att studenter upplever den komplexitet och strategiska betydelse som intellektuella tillgångar och immaterialrätt har i verkligheten.

Organisation

Kursen består av lektioner, övningar samt ett case projekt. Närvaro vid övningar är obligatoriskt.

Litteratur

Se separat lista.

Examination

Studenterna betygsätts på deras prestationer från ett case projekt som är en gruppövning. Studenterna betygsätts också individuellt i form av en skriftlig tentamen samt aktivt deltagande i övningar.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.