Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK190 - Research design and methods
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMEI
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Sofia BörjessonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för MEI-programmet. Förkunskapskrav utgörs av kursen Technological Change and Industrial Transformation

Syfte

Kursen introducerar och utbildar studenter i hur man planerar, genomför och presenterar empiriska undersökningar av problem. Studenterna lär sig att formulera frågeställningar, välja lämplig empirisk metod, analysera kvalitativa och kvantitativa data, presentera och rapportera uppgifter och rön, reflektera över och motivera metodval samt förstå etiska aspekter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(a) - Formulera praktiskt eller akademiskt relevanta frågor
(b) - Beskriva och diskutera relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys för att besvara forskningsfrågor
(c) - Strukturera och utföra en praktiskt eller akademiskt orienterad empirisk undersökning baserat på relationen mellan forskningsdesign, forskningsmetoder och dataanalys
(d) - Värdera eller avgränsa databehov i relation till forskningsfrågan, relevanta modeller och ramverk
(e) - Dra slutsatser från en empirisk undersökning och kommunicera resultaten till en målgrupp
(f) - Förstå etiska konsekvenserna av val och angreppssätt

Innehåll

Modul 1 introducerar ämnet forskningsdesign och forskningsmetodik och diskuterar tillämpningar och relevans.

Modul 2 ger en översikt över tillgängliga metoder och en fördjupad diskussion om de mest relevanta metoderna.

Modul 3 fokuserar på kommunikation av forskningsresultat

Organisation

Kursen består av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter och studentpresentationer med fokus på lärandemålen.

Litteratur

Kurslitteraturen anges i kurs-pm.

Examination

Examinationen består av (a) en skriftlig hemtentamen, (b) inlämningsuppgift och (c) presentationer.
Allt material som diskuteras och delas ut under kursen utgör grund för examinationen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.