Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK020 - Platform development and modularization management
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Magnus PerssonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Denna kurs syftar till att ge studenten en god förståelse för plattformsutveckling och modularisering. Plattformsutveckling och modularisering är två koncept/strategier för att genomföra och organisera effektiv produktutveckling. Dessa två koncept/strategier har under de senaste åren blivit alltmer använda av en stor mängd tillverkande företag. Dessa två koncept/strategier kommer att förklaras och diskuteras utifrån tre olika perspektiv, samtliga lika viktiga vid en implementering av en plattforms- och/eller modulariseringsstrategi. Dessa tre perspektiv är produkt, organisation och utvecklingsprocess. Vid avslutad kurs skall studenten ha kunskap om hur plattformsutveckling och modularisering kan användas för mer effektiv utveckling av nya produkter, samt en stor variantflora av dessa produkter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå innebörden av plattformsutveckling och modularisering. 

- Förklara fördelarna av att implementera dessa båda strategier i ett företag.

- Förklara, och kunna använda, olika koncept, modeller och verktyg för att analysera ett företags produktsortitment, produktutvecklingsorganisation och produktutvecklingsprocess.

- Ge konkreta förslag till hur ett specifikt företag skall implementera och vidareutveckla en plattforms- och/eller modulariseringsstrategi. 

Innehåll

Kursen sträcker sig över cirka 8 veckor. Under de första veckorna innehåller kursen ett antal föreläsningar (och gästföreläsningar) som syftar till att ge en överblick över området, samt en teoretisk och praktisk bakgrund till plattformsutveckling och modularisering. Veckorna därefter kommer fokus att vara på att skriva en 'topic report'. Ett arbete som genomförs i grupper om 4-6 studenter. Varje grupp skall lämna in en rapport på cirka 15 sidor. Kursen innehåller också ett antal litteraturseminarier som syftar till att diskutera artiklar från olika vetenskapliga tidsskrifter. 

Organisation

Magnus Persson, Docent, Avdelningen Operations Management (examinator och föreläsare).

Litteratur

Olika artiklar och bokkapitel.

Examination

Examinationen består av tre olika delar, 'topic report' (skriven rapport, samt muntlig presentation och reflektion), litteraturseminarier (inlämning av svar på frågor inför seminariet samt aktivt deltagande under seminariet), och en individuell reflektion (inlämningsuppgift) vad gäller gästföreläsningarna. Det är möjligt att få upp till 50 poäng på 'topic report' (45 poäng på den skrivna rapporten, och 5 poäng på den muntliga presentationen av denna rapport), 30 poäng på litteraturseminarierna, 10 poäng på den individuella reflektionen vad gäller gästföreläsningarna och 10 poäng på den individuella reflektionen vad gäller övriga gruppers 'topic reports'. Dessutom behövs närvaro på de obligatoriska momenten i kursen (som exempelvis gästföreläsningarna och den muntliga presentationen i slutet av kursen) för att bli godkänd.

Poängen från 'topic report', litteraturseminarierna, samt de individuella reflektionerna summeras ihop till en total poäng på kursen (max 100 poäng). För att bli godkänd på kursen krävs att man fått minst 20 poäng på 'topic report' och 12 poäng på litteraturseminarierna. Om man klarat dessa olika krav (samt uppnått totalt 40-59 poäng) får man betyg 3. Ett resutlat på 60-79 poäng ger betyg 4. För betyg 5 krävs ett resultat på minst 80 poäng.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.