Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK460 - Improving healthcare service design and delivery  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPQOM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Detta kurstillfälle är inställt


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Andreas HellströmBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

The aim of the course is to give the participants opportunities to develop and enhance their knowledge about healthcare service improvement, design and delivery. The course gives a basic introduction to unique characteristics of healthcare organizations. Methods for improving service design and delivery will be an important part of this knowledge. Through project work, the participants will be able to use some of these methods. A home exam will be given to support learning during the examination process. The exam will incorporate questions on the applicability of certain methods in specific contexts. The course will also highlight the emerging field of engineering knowledge in the healthcare sector.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Efter avslutad kurs ska studenterna ha en generell förståelse för unika karaktärsdrag inom hälso- och sjukvårdsorganisationer samt i en utvecklingsprocess kunna rådgöra kring vilka metoder som lämpar sig för att förbättra servicen och kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • Ge råd kring lämpliga metoder för särskilda behov inom hälso- och sjukvårdens kvalitet och tjänstedesign
 • Praktiskt applicera de metoder kursen tagit upp i en hälso- och sjukvårdsorganisation
 • Utvärdera lämpligheten i olika metoder för specifika kontexter
 • Anpassa eller kombinera metoder för att bättre passa in i en specifik kontext eller vid ett särskilt behov 

Innehåll

Sjukvårdsorganisationer runt om i världen kämpar med att förbättra sina resultat inom kvalitet och patienttillfredsställelse. Samtidigt som dagens hälso- och sjukvård står inför utmaningar som innebär ekonomiska prioriteringar, en allt äldre befolkning, höga förväntningar hos patienterna och ökad organisatorisk komplexitet, förväntas man förbättra kliniska resultat samt effektivisera sin organisation. För att hålla jämna steg krävs det att man ifrågasätter det traditionella systemet och strategierna och istället förbättra tjänstedesign och kvalitet.

I den här kursen kommer studenterna att lära sig hur man designar ett hälso- och sjukvårdssystem som förbättrar värdet för patienten, främjar ett klimat för lärande och innovationer, förbättrar verksamhetens utformning och processhantering, minskar överutnyttjande, underutnyttjande och felanvändande av resurser och istället ser på helheten för patienten och patientens väg genom hälso- och sjukvårdens organisation.

Kursen kommer att fokusera på metoder och möjligheten att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet och tjänstedesign mot en mer patientorienterad, effektiv och säker hälso- och sjukvård. Exempel på ämnen är:

 • Management inom sjukvården
 • Service och kvalitet inom sjukvården
 • Förbättringsmetoder
 • Designtekniker inom sjukvården
 • Hälso- och sjukvårdens logistik
 • Mätsystem
 • Förändringsledning

 

Organisation

Kursen innefattar främst föreläsningar, gästföreläsare från hälso- och sjukvårdsorganisationer samt grupparbeten. Under kursen kommer vi att integrera teori och praktik. Detta uppnås genom föreläsare från hälso- och sjukvården samt akademin, grupparbeten med praktiska övningar, exempel från praktiken och relevant litteratur. Under kursens gång kommer vi att ha som ambition att väcka debatt, reflektioner, innovativt tänkande och stärka förståelsen kring de presenterade ämnena.

Litteratur

Litteraturlista kommer delges i samband med kursstart

Examination

Examinationen innefattar skriven hemtentamen samt projektarbete.

Betygsättning
för kursen är följande: U, 3, 4 eller 5.

 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.