Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM095 - Hållbar elproduktion och hållbara transporter
 
Kursplanen fastställd 2014-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPEPO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C
Minsta antal deltagare: 5

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Okt 2015 em M,  05 Jan 2016 em H,  16 Aug 2016 em M

I program

MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Ola Carlson  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i elektriska drivsystem, elkraftsystem och erfarenhet av att använda Matlab på kandidatnivå. Rekommenderad kurs är EEK140, Elteknik eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att ge baskunskap om och aktuell utveckling för vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft, vidare berörs även fusion- and fissionskraft. Eldriften i hybrid- och elbilar behandlas också. Dessutom har kursen som mål att ge eleverna djup kunskap om modellering, konstruktion och reglering av ovan nämnda kraftslag och fordon, de elektriska systemdelarna ges extra uppmärksamhet. Förståelsen av nätintegration för dessa elproduktionsanläggningar och laster är också ett viktigt mål. Målsättningen är också att ge kunskap och förståelse genom grundläggande teori, praktisk erfarenhet och experiment.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Avseende på kunskap och förståelse, skall studenten kunna följande:

1. Beskriva de tekniska egenskaperna och prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft, vattenkraft samt fission- och fusionskraft.
2. beskriva de tekniska egenskaperna och prestanda för el- och elhybridfordon.

Avseende på förmåga och skicklighet, skall studenten kunna följande:

3. Identifiera, formulera och analysera komplexa problem vid elkraftproduktion och vid drift av el- och elhybrid fordon.
4. kunna välja lösningar och föreslå förbättringar med hänsyn till relevanta kriterier av problem och möjligheter för användandet av el- och elhybridfordon samt förnyelsebar elproduktion.
5. Planera och utvärdera genom modellering och simulering, förnyelsebra elproduktion och uthållig transport, också med begränsad eller ofullständig information
6. identifiera, välja och använda olika verktyg för analys av modeller för elkraftproduktion och drift av elbilar
7. utföra val av olika lösningar och motivera förnyelsebar elkraftproduktion
8. utföra val av olika lösningar och motivera uthålliga transporter för personer och gods
9. utföra person- och anläggningssäker laboration inom elkraftsområdet med generatordrifter och solceller
10. utvärdera genomförda experiment, göra nödvändiga förändringar och uppskatta trovärdigheten i erhållna resultat
11. vara delaktig i nationell och internationell diskussion angående olika områden inom förnyelsebar elkraftproduktion och uthålliga transporter genom att läsa, skriva, presentera och diskutera innehållet i rapporter och vetenskapliga artiklar.

Avseende på formulering av bedömningar och professionell attityd med integritet, skall studenten kunna:

12. Formulera bedömningar som innehåller reflektioner på det vetenskapliga, sociala och etniska planet och uppnå medvetenhet för de etniska aspekterna för forskning och utveckling

13. erhålla insikt och förståelse för de möjligheter och begränsningar i tekniken, dess roll i samhället och ansvaret för människan vid användandet, med tanke på social, ekonomisk så väl som miljö- och hälsoeffekter
14. arbeta i grupper och samarbeta med medarbetare som har olika förutsättningar
15. fortsätta att studera på ett självständigt sätt och bidraga till forskning och utveckling.

Innehåll

Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen. Produktionen av elektrisk kraft måste vara miljövänligt för att utvecklingen skall vara hållbar; också transporten av människor och gods måste gå i den riktningen. Kursen innehåller tekniska beskrivningar och prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft, vattenkraft samt fusion- och fissionskraft. Kursen ger studenten en djup kunskap om modellering, konstruktion och reglering av vindkraft, solkraft och vågkraft. Funktionen och speciellt elsystemet i ett el- och elhybridfordon behandlas också ingående. Nätintegrationsfrågor för dessa kraftkällor och fordon är också en del i kursen.

Lektioner: Lektioner inom förnyelsebara elprodution och eltransporter ges, flera gästföreläsare är inbjudna till kursen.


Projektarbete (obligatoriskt):
Fyra projektarbeten genomförs; vindkraft, vågkraft, vattenkraft och elhybridfordon. De behandlar funktion och effektflöden för respektive enhet och genomförs till största delen genom simuleringar i Matlab. Mindre rapportering ingår också.

Praktiska laborationer (obligatoriska):
Provning och utvärdering av elsystem för vindkraftverk, en praktisk 4-timmars lab. Provning och utvärdering av solceller, en praktisk 4-timmars lab.

Studiebesök (obligatoriskt):
Ett studiebesök vid ett vidkraftverk ingår i kursen

Organisation

Kursen består av lektioner, projektarbeten, praktiska laborationer och studiebesök. Speciella tillfällen är schemalagda för att arbeta med projektarbeten, även hemarbete med projekten ingår i kursen och projekten skall rapporteras vid olika rapporteringstillfälle. Projektarbetena är omfattande.

Litteratur

Se kursens hemsida.

Examination

Skriftlig examination. Betyg: Underkänt, 3, 4 or 5. Godkända projektarbeten, laborationer och genomfört studiebesök krävs för slutbetyg i kursen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.