Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
LBT451 - Projektpsykologi
 
Kursplanen fastställd 2015-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TIPMA
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
Institution: 50 - BYGG- OCH MILJÖTEKNIK

Endast för studenter antagna till programmet TIPMA
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

TIPMA INTERNATIONELL PROJEKTLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Petra Bosch


Ersätter

LBT450   Human Resource Management


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Bara för studenter antagna till programmet.

Syfte

Syftet med kursen är att ge en allmän orientering om projekt ledande frågor från en beteendemässiga, psykologiskt och kulturellt perspektiv. Syftet med modulen är också att ge grundläggande teoretiska begrepp, och praktiska exempel på komplexiteten i projektledning i ett internationellt perspektiv, och öka förståelsen för konsekvenserna av att leda mångkulturella grupper

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Förstå hur olika typer av projektorganisationer påverkar människors beteenden.

 • Förklara hur projektgrupper ska rekryteras, med olika personlighetstyper beaktas.

 • Känna igen och förklara hur projektets livscykel och team livscykel bör integreras för att skapa effektiva projekt.

 • Analysera hur man känner igen och hur man hanterar konflikter i projektorganisationer.

 • Beskriva teorier om hur olika kulturer kan påverka organisatoriskt beteende.

 • Presentera en rapport som handlar om olika aspekter av projektledning i en internationell miljö.

Innehåll

Kursen innehåller ämnen som: • Grunderna i projektledning.

 • Grupp och team psykologi.

 • Ledarskap teorier.

 • Konflikt management och förhandlingstekniker.

 • Organisation och kultur.

Organisation

Kursen är organiserad för att kombinera pedagogiska metoder för att möta olika inlärningsstilar (Kolbs, 1984) såsom: Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract Conceptualisation och Active Experimentation. Traditionella föreläsningar kommer att kombineras med övningar, seminarier, psykologiska tester och studenternas presentationer av en mindre undersökning.

Litteratur

David Boddy. Managing Projects Pearson Higher Education, UK, 2001 (ISBN 0273651285).

Richard R. Gesteland (2012). Cross-Cultural Business Behavior - A Guide for Global Management. Copenhagen Business School Press. ISBN10:8763002388. ISBN13: 9788763002387.

Examination

Examinationen baseras på två seminarier där studenterna förväntas vara beredd att diskutera olika ämnen som berör den obligatoriska litteraturen. Studenterna ska, inte bara beskriva teoretiska innehållet i litteraturen, utan också kunna reflektera över hur teorin skulle kunna genomföras på en praktisk bemärkelse. Studenterna förväntas också att genomföra en mindre undersökning där de väljer ett ämne i projektledning litteratur och sedan göra en empirisk studie (intervjustudie eller genom att använda ett frågeformulär). Studien ska presenteras muntligt med hjälp av bilder, och i en skriftlig rapport.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.