Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO825 - Organisation och ledarskap
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMAR
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Max antal deltagare: 30

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Universitetslektor  Joakim Dahlman
Universitetslektor  Karl YdénBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla genriska ledarskapsfärdigheter och social kompetens, som till exempel förmågan att övertyga och motivera människor, och att kommunicera analyser och rekommendationer i professionella miljöer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om olika teoritraditioner inom fältet organisation och ledning,
- visa kunskap om och förståelse för vetenskapliga metoder relevanta för ledningsarbete och för studier av organisationer

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt analysera information
- visa förmåga till självständigt arbete
- visa förmåga att kommunicera i professionella sammanhang, både muntligt och skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att bedöma sociala och etiska konsekvenser av ledningsbeslut och -arbete
- visa insikt om betydelsen av kunskapsintressen och personligt ansvar i yrkesutövning

Innehåll

- Ledningsarbete och verksamhetslogiker
- Produktion av beslutsunderlag och olika kunskapsintressen
- Strategi och byråkrati
- Företagande, inflytande och makt
- Globalisering, hierarki och marknadsmodeller 

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier
Inlämning av uppgifter i tid.
Projektrapport skall inlämnas samt presenteras.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.