Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK510 - Organisering för innovation  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Forskare  Kamilla Kohn Rådberg  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter från andra program är behöriga om de uppfyller kraven för valbara kurser vid Chalmers fjärde utbildningsår.

Syfte

Kursen handlar om organisationsteori och organisering för innovation. Kursens syfte är att förse studenterna med kunskaper grundade i samhällsvetenskaplig litteratur om organisationer, för att de ska få en bättre förståelse för organisationer och organisering som viktiga faktorer som påverkar innovation. Studenterna kommer att få bekanta sig med de huvudsakliga teoretiska och praktiska traditionerna inom organisationsteori, men även insyn i de senaste utvecklingarna inom postmodern organisationsteori och nya, framväxande former av organisering för innovation (t ex open innovation och andra former av samarbete). Vid kursens slut ska studenterna kunna visa att de har förstått de huvudsakliga begreppen samt olika grundläggande idéer och antaganden gällande organisering. De ska vidare kunna syntetisera (sammanfoga) och applicera denna kunskap på praktiska problem i innovativa miljöer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Vid kursens slut ska studenten kunna visa:
a.    förmåga att skilja mellan olika former av organisationsdesign
b.    förmåga att debattera och diskutera hur olika organisationsidéer kan och borde struktureras, specifikt relaterat till en innovativ miljö.
c.    förmåga att utveckla och applicera ett språkbruk för att beskriva verkliga organisatoriska problem.
d.    förmåga att utforska, identifiera och analysera praktiska organisatoriska problem som innovativa miljöer stöter på idag, genom att applicera organisationsteorier.
e.    förmåga att utvärdera, och baserat på det, göra väl grundade val bland teoretiska modeller för att beskriva och analysera organisatoriska problem i innovativa miljöer.
f.     förmåga att diskutera etiska aspekter av organisering för ledare och medarbetare.


Innehåll

Exempel på teman som kommer adresseras i kursen är:
  • Organisationsstrukturer
  • Organisationen i sin kontext
  • Ledning och beslutsfattande i organisationer
  • Människan i organisationen
  • Organisatorisk förändring och lärande
  • Postmoderna perspektiv på organisering

Organisation

Kursen är baserad på en grundläggande tanke om att lärande stimuleras bäst genom olika lärandeformer. Kursen består därför av föreläsningar som bjuder in studenterna till att interagera med lärarna, och ett grupparbete, som ger studenterna möjlighet att integrera, syntetisera och applicera kunskap från hela kursen. Kursen har också en ambition av att bjuda in gästföreläsare/praktiker, som kan ge värdefulla perspektiv på verkliga organisatoriska utmaningar, vilket kan sätta kursens innehåll i en intressant kontext.

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att listas i kurs-PM.

Examination

Kursen examineras på individ-och gruppnivå genom flera olika moment. Totalt kan 100 poäng erhållas, fördelat på individuella och gruppuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.