Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY267 - Avancerad biomedicinsk teknik
 
Kursplanen fastställd 2015-02-11 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK

Kursen är full. Kölista finns hos Monika Råberg Hellsing
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Andreas Fhager


Ersätter

SSY265   Advanced topics in biomedical engineering SSY266   Advanced topics in biomedical engineering


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Biomedical instrumentation

Syfte

Kursen syftar till att studenter skall inhämta kunskap inom ett ämne inom biomedicinsk teknik motsvarande avancerad nivå. De specifika ämnena kan variera från år till år.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Beskriva state of the art i ett ämnesområde inom biomedicinsk teknik som utvalts för studier
 • Visa djup kunskap i det ämne som utvalts för studier.
 • På ett effektivt sätt kunna läsa och utvärdera forskningsartiklar.
 • Kritiskt analysera innehållet i en forskningsartikel, utvärdera dess vikt, och relevans för forskningsområdet eller projektet.
 • Självständigt utföra en sammanfattning av forskningslitteratur inom ett ämne. Inom detta ämne ska studenten lära sig att hitta de mest relevanta artiklarna och analysera dessa.
 • Självständigt utföra en förstudie inom något forskningsområde, antingen som en litteraturstudie eller experimentellt. Självständigt analysera resultaten och utvärdera forskningsprojektets potential.
 • Om huvudämnet för masterstudierna är bioteknik ska man studera ämnet ur ett biologiskt och eller biotekniskt fokus, dvs kemin, strukturen eller funktionen hos celler, vävnader eller hela organismen.

Innehåll

Alla projekt innehåller följande moment:
 • Litteraturstudie
 • Projektarbete inom ett utvalt ämnesområde
 • Skriftlig rapport
 • Muntlig projektpresentation

Det specifika projektinnehållet och de olika ämnesområdena kan variera från år till år.

Organisation

De olika projekt och ämnesområden som ska studeras i kursen introduceras på föreläsning.
Varje student studerar ett ämnesområde. Målet är att lära och erhålla djup kunskap inom ämnet. Studierna organiseras som projektarbeten, och innefattar litteraturstudier. Man arbetar tillsammans med en handledare. Grupperna kan variera i storlek, med upp till 4 studenter. Varje projekt redovisas i en skriftlig rapport och med en muntlig presentation.

Litteratur

Kursmaterial kan variera för de olika ämnesområdena.
Relevant kursmaterial introduceras under första föreläsningen.

Examination

Examinationen baseras på den skriftliga rapporten och presentationen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.