Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ENM145 - Ledarskap för hållbarhetsomställningar - förberedande kurs för Challenge Lab
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPTSE
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Maskinteknik
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAME TILLÄMPAD MEKANIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPDES TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSES HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPTSE INDUSTRIELL EKOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  John HolmbergBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter som är antagna på kursen har prioritet i ansökansprocessen för examensarbete i Challenge Lab 2015

Syfte

Denna kurs, som också är en förberedande kurs för Challenge Lab, ger teoretiska perspektiv, metoder och verktyg för att leda utmaningsdriven omställning kopplat till kunskapskluster. Detta innefattar såväl kunskap om komplexa dynamiska system i flera nivåer, principer för hållbar utveckling, back-casting och designmetodik, såväl som verktyg för självledarskap och förmågan att interagera med olika aktörer i samhället. Med denna grund kommer studenterna att samverka med relevanta aktörer från akademi, privat- och offentlig sektor i en process baserad på systemdesign för att identifiera projektidéer som kan utvecklas vidare inom ramen för Challenge Lab.

* I Västra Götaland har 5 kunskapskluster identifierats i samverkan mellan ledande representanter från akademi, privat- och offentlig sektor. Varje kluster har en stark position i regionen samtidigt som de ockås står inför stora utmaningar. De fem klustrerna är; hållbar stadsutveckling, det marina och det maritima området, transportlösningar, grön kemi och bio-baserade produkter, samt life science.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna
  • Beskriva kritiska hållbarhetsutmaningar och reflektera över trender som inte är hållbara och nödvändiga paradigmskiften.
  • Tillämpa ett systemperspektiv på hållbarhetsutmaningar.
  • Tillämpa relevanta perspektiv och metoder för hållbar utveckling utifrån ett utmaningsdrivet förhållningssätt.
  • Förstå grundläggande teorier och metoder för transformativt ledarskap i utmaningsdrivna processer, såsom att tillämpa självledarskap och dialogverktyg.
  • Reflektera över centrala kritiska faktorer och inlåsningseffekter som hindrar systemförändringar på samhällelig-, organisatorisk- och individuell nivå.
  • Förstå hur systemdesign och design i flera nivåer kan tillämpas på hållbarhetsutmaningar

Innehåll

Kursen inleds med en modul som tar sin utgångspunkt i globala utmaningar för hållbarhet, samt ramverk och metoder som kan användas för att förstå ta sig an dessa.
Därefter en modul om ledarskap för utmaningsdriven omställning, som innehåller metoder, verktyg och praktiska övningar i självledarskap för gränsöverskridande möten. Dessa metoder och verktyg hjälper studenten att förstå olika aktörers perspektiv och att reflektera över sina egna värderingar, drivkrafter och perspektiv.
I den tredje delen kommer studenterna att använda ovan förvärvad kunskap och erfarenhet inom ramen för ett regionalt system, (kunkskapskluster), Baserat på första modulens analys, kommer gap att identifieras mellan rådande situation och en hållbar framtid. I dialogmöten med aktörer från akademi, privat- och offentlig sektor, baserat på förändringsteori och system dynamik, kommer kritiska faktorer för hållbar utveckling av systemet att identifieras och illustreras.
I den fjärde modulen kommer studenterna att använda en designmodell i flera nivåer och en process för systemdesign för att omvandla de mest kritiska faktorerna till förslag om hur påverka systemet för att skapa verklig skillnad. Dessa kan sedan bli projektidéer som kan tas vidare in i Challenge Lab
 
Kursen kommer att förläggas till Challenge Labs arena och lab i Kuggen, i centrum av Lindholmens Science Park

Organisation

Kursens innefattar föreläsningar, seminarium, uppgifter samt en skriftlig projektrapport. Uppgifter görs i grupp med muntlig och skriftlig redovisning. Föreläsningar och seminarium läggs upp utifrån att skapa en dialog mellan såväl deltagande studenter och inbjudna relevanta aktörer från akademi, privat- och offentlig sektor. Interaktionen mellan studenter och olika intressenter är en viktig aspekt arbetet med att definiera frågeställningar från olika perspektiv i syfte att få en ökad förståelse för kritiska faktorer och inlåsningseffekter i system.


Litteratur

Kurslitterature kommer att meddelas i kurs-PM

Examination

Kriterier för godkänt på kursen:
  •     godkänt på gruppinlämningar
  •     närvaro på obligatoriska delar
  •     godkänd projektrapport och presentation


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.