Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU215 - Forskningsmetodik i produktionsprojekt
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Cecilia Berlin


Ersätter

IAR056   Projekt i industriell produktion & organisation IAR058   Production project course - pre study IAR059   Project - Scientific Theory & Engineering Methodology

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är reserverad för studenter i Chalmers mastersprogram i Produktionsutveckling eller kunskapskrav som motsvarar lärandemålen i detta mastersprograms obligatoriska kurser.

Syfte

Kursen syftar till att möjliggöra för studenterna att oberoende och från olika perspektiv inkluderande etik kritiskt och konstruktivt diskutera:

- vad som kännetecknar vetenskaplig och ingenjörsmässig kunskap

- hur vetenskaplig och ingenjörsmässig kunskap frambringas.

Målet är att studenten skall lära sig tillämpa olika teorier och metoder för frambringandet av beslutsunderlag, för att för att kritiskt kunna reflektera på val av ingenjörsmetodik. Ytterligare ett mål är att dugligt kunna formulera och svara på kritik vid ett akademiskt seminarium, både muntligt och skriftligt. Ändamålet är att studenterna skall bli medvetna om vetenskapsteorins och ingenjörsyrkets betydelse och hur olika perspektiv, ståndpunkter och enskilda ingenjörers värderingar påverkar vald ansats såväl som uppnådda resultat. Kursen syftar vidare på att stärka studenternas intellektuella talang, speciellt prestationsförmåga till kritisk reflektion angående ingenjörens påverkan på samhället beträffande alla aspekter på hållbar utveckling. Kursen bereder studenterna möjlighet att träna sina kommunikationsfärdigheter, i form av väl förberedda muntliga som skrivna presentationer av projektresultat.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Använda en strukturerad projektmetodik för att tillämpa kunskap och färdigheter erhållna vid utbildningen på Chalmers.
2. Beskriva vetenskapsteorins grundprinciper och relatera den problematiska utmaningen i att välja lämpliga metoder och på ett trovärdigt sätt försvara erhållna resultat i ingenjörsarbetet, genom att demonstrera medvetenhet om de basala antaganden som all forskning utgår från, några idéer om vad kunskap är (meta teori), oavsett om detta är underförstått eller uttalat.
3. Bedöma behovet av vetenskaplig information, söka efter denna information och kritiskt utvärdera dess relevans.
4. För uppfyllande av forskningsprojektets mål välja lämpliga metoder och kritiskt utvärdera dessa med hänsyn till vetenskapliga och etiska aspekter.
5. Reflektera kring projektresultatens påverkan på samhället rörande alla aspekter på hållbar utveckling.
6. Samarbeta i enlighet med en projektgrupps behov av strukturerad ledning och arbetsfördelning.
7. Skriva en projektplan, en projektrapport och summera projektresultaten i en självständig multimedial representation av projektet.
8. Framföra en klar muntlig presentation av projektresultaten.
9. Ge konstruktiv återkoppling på en annan projektgrupps arbete och svara på liknande kritik på den egna projektgruppens arbete.

Innehåll

Vetenskapsteori
- förhållandet mellan basforskning, tillämpad forskning och experimentell utveckling
- vetenskap kontra teknologi
- begreppen paradigm och diskurs
- hypotes test
- orsak och korrelationer
- design av experiment

Vetenskap och modellering av produktionsforskning
- deduktiva and induktiva ansatser
- kvalitativa och kvantitativa metoder
- modellering baserad på mätning och observation
- aktionsforskning

Ingenjörsetik och samhälle
- sociopolitisk influens på vetenskap och ingenjörskonst
- vad är etik?
- perspektiv, normer, objektivitet and subjektivitet
- plagiering, kopiering och referenshantering

Kommunikationsfärdigheter
- rapportskrivning
- presentationsteknik
- visualiseringar
- opponent riktlinjer

Organisation

Kursen innehåller en serie föreläsningar, övningar och seminarier i syfte att berika studenterna med generell kunskap om produktionsrelaterad vetenskapsteori, produktionsforskningsmetodik, ingenjörsetik och kommunikationsfärdigheter. Projektgrupper formas i början av kursen. Varje projektgrupp kan begära möte med en handledare minst en gång i veckan vid Chalmers för att få råd och vägledning i projektarbetet och assistans för att uppnå kursens lärandemål.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar, utdrag ur böcker, handböcker och föreläsningsslides.

Examination

En komplett projektrapport och presentation är förutsättning för erhållande av betyg. Närvaro vid obligatoriska moment skall också uppfyllas. Projektarbetet och resultat från individuella inlämningsuppgifter är hörnstenar vid fastställandet av betyg.

Vad gäller lärandemålen kommer bedömningen av de individuella bidragen till projektresultaten att ske också i projektgrupperna. Studenterna i varje projektgrupp värderar varandras insats och examinatorn kommer att lyssna på studenternas åsikter när det slutliga betyget fastställes. Kvalitén på presentationer och opponering kommer också att påverka betyget: Underkänd, 3, 4 eller 5.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.