Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU171 - Industriellt projektarbete
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Anders Skoogh


Ersätter

PPU170   Production project course - development


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma som MPPEN. Viktigt med kursen "Forskningsmetodik i produktionsprojekt".

Syfte

Industrin efterfrågar ingenjörer som kan lösa öppna problem, på ett hållbart sätt, genom att applicera teoretisk kunskap i verkligheten. Med målsättningen att uppfylla denna förhoppning samarbetar kursen med industriella partners för att erbjuda verkliga projekt med fokus på lärande i ljuset av kunskapens användande. Visionen är att studenterna ska göra sina första avtryck i industrin och samtidigt bygga upp ett personligt nätverk, viktiga förutsättningar för en framtida karriär. Kursen fungerar också som en förberedande övning för stundande examensarbeten.

Syftet med kursen är således att studenterna, genom aktivt samarbete i en projektgrupp, ska lära sig att: lösa industriella problem, använda etablerade ingenjörsmetoder, arbeta i team samt effektivt kommunicera med olika intressenter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Formulera ett tydligt problem och skapa en projekt plan.
- Välja och tillämpa lämpliga ingenjörsmässiga metoder och verktyg för att lösa givet problem.
- Bedöma ingenjörsmässiga lösningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv med avseende på både vetenskapliga och etiska frågor.
- Dela upp arbetet i specifika uppgifter, fördela ansvarsområden och fördela uppgifter i tiden.
- Ta fram projektresultat genom att följa en etablerad metodik.
- Arbeta i projektgrupper och analysera arbetet med avseende på gruppdynamik.
- Organisera och bidra till projektmöten.
- Skriva en teknisk rapport som följer en etablerad akademisk struktur. Detta inkluderar referenshantering, tabeller och figurer enligt praxis.
- Presentera projektets resultat tillsammans med egna reflektioner för andra studenter.
- Presentera ett projektetarbete med fokus på projektarbetets arbetsmetodik och resultat för projektets företagsrepresentanter.
- Ge konstruktiv kritik till andra projektgruppers arbete och svara på liknande kritik från andra.

Innehåll

- Riktigt industriprojekt
- Projektarbete: strukturerat ledarskap och uppgiftsallokering
- Hållbar utveckling med avseende på vetenskapliga och etiska frågor
- Hjälp med skrivande av teknisk rapport
- Arbete i team: teori och praktik
- Träning i muntlig presentation med professionell journalist
- Träning i att ge och motta kritik

Organisation

Hörnstenen i denna kurs är att arbetet sker i form av ett grupparbete i ett riktigt industriprojekt. Vid kursstart delas deltagarna in i projektgrupper som i sin tur erbjuds varsitt projekt, på förhand förankrat hos en industriell partner. Varje projektgrupp tilldelas sedan en handledare som hjälp att nå uppsatta mål. Handledaren finns tillgänglig på universitet för möten en gång i veckan. Dessa möten kan inkludera hjälp att finna lösningar till oväntade problem, teknisk hjälp relaterat till tillämpad mjukvara eller skrivhjälp relaterat till den tekniska rapporten. Projektgruppen gör flera företagsbesök där de möter företagsrepresentanter och formulerar en problembild, samlar data och information och skaffar sig nödvändig erfarenhet från industrin.
Dessutom innehåller kursen seminarier där studenterna får erfarenhet i att kommunicera med en större publik och arbeta i olika gruppaktiviteter. Varje grupp får dessutom tillgång till ett virtuellt projektrum för kommunikation och dokumentation. Detta rum används av handledaren för konstant uppföljning men också för att bedöma vissa läromål.

Litteratur

- Projektmetodik
- Vetenskapliga artiklar
- Föreläsningsmaterial

Examination

Bedömning baseras på flera delar av projektets resultat. Detta inkluderar: teknisk rapport, individuell presentation samt utvärdering av projektkollegor. Egen reflektion om arbetsmetodik och gruppdynamik väger in om resultatet gränsar mellan två betygsnivåer. Bedömning sker individuellt där skalan är 5, 4, 3 och Underkänt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.