Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KPO045 - Biologiska material
 
Kursplanen fastställd 2015-02-16 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Mar 2016 em M,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPNAT NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
TIKEL KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Paul Gatenholm



Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kurser inom kemiteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om biopolymerer och biokompositer. Kursen ämnar åt att koppla samman biologi, fysik och kemi och är därför passande för både kemister, biologer och materialvetare. Ur en biologs synvinkel kommer material hos organismer presenteras med utgångspunkt från molekylär biologi. Den kemiska strukturen av biopolymer kommer att utforskas i kursen för att visa hur den kemiska sammansättningen påverkar mekaniska egenskaper hos de studerade materialen: hud, artärer, växt vävnad, trä, tänder, ben och äggskal. Slutligen kommer vi i kursen att diskutera hur biomimicry är inspirerat av naturens egen design och hur det kan appliceras då nya "smarta" material utvecklas.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Korrelera biologisk struktur med relevant fysiska och/eller mekaniska egenskaper av organismen/växten.
 • Identifiera exempel av hierarkisk organisation i biologiska strukturer och förstå hur det påverkar utvecklingen av egenskaper hos systemet.
 • Förklara rollen av vatten i utvecklingen av biologisk struktur och egenskaper.
 • Förklara experimentella tekniker som vanligen används för att studera strukturen och egenskaperna hos biologiska material.
 • Förklara de grundläggande processerna i biosynteser.
 • Använda principerna av biomimetisk design och föreslå nya material och metoder.
 • Identifiera vanliga metoder som används för karaktärisering av strukturen hos biomaterial.
 • Utveckla och designa material baserade på principerna hos biomimetik.
 • Kunna skillnaderna i materialegenskaper hos biologiska material, polymerer, keramer och metaller.

Innehåll

Kursen täcker följande ämnen som tas upp under föreläsningarna (rubrikerna är på engelska då föreläsningarna ges på engelska). Föreläsningarna kompletteras av ett projektarbete som täcker flera av de områden som tas upp i föreläsningarna.

 • Biomechanical properties of biological materials
 • Experimental tools for determining structure of biological materials
 • Fracture mechanics, prediction of failure
 • Biopolymers: Proteins
 • Biopolymers: Polysaccharides
 • Biomineralization
 • Biocomposites
 • Biofabrication. Biogenesis, enzymes and cells at work
 • Biomimetic material design

Organisation

Föreläsningar, projektarbete och laborationer.

Litteratur

Biological Materials kurspärm, Handouts.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på tentamen (skriftlig) samt godkänd projektrapport och projektredovisning.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.