Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK455 - Kunskapsbaserat affärsskapande och ledning  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Endast för MPBDP programstudente
Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Laboration 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist
Professor  Ulf PetrussonBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Endast studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design får tillträde till kursen, på grund av den starka integrationen med laborations-baserad pedagogik av programmet. För att uppnå behörighetskrav måste studenten även ha klarat kursen CIP061 alternativt TEK216.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenter praktiska samt teoretiska kunskaper inom affärsskapande och ledning av kunskapsbaserade företag, som en särskilt form av företagsverksamhet, samt transformationsprocessen inom industriföretag som är kopplad med konkurrensfördelar i kunskapsekonomi.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Visa förmåga att analysera och utveckla affärsstrategier för en intellektuell värdekedja
2.    Visa förmåga att utforma värde visioner och affärsstrategier för att utveckla kunskapsbaserade företag, innovationer och marknader
3.    Visa förmåga att identifiera och kartlägga intellektuella tillgångar med utgångspunkt i affärsvision och strategi
4.    Utveckla värdeerbjudanden och affärsmodeller i kunskapsbaserade företag
5.    Organisera kunskapsbaserade företag, inklusive FoU-arbetet, incitamentsstruktur, företagskultur och IT-management system
6.    Hantera intellektuella tillgångar, egendom och kapital som gemensam resurs i den intellektuella värdekedjan. 
7.    Använda och tillämpa ramverk för finansiell värdering av immateriella tillgångar, immaterialrätt och kapital.
8.    Visa förmåga att göra etiskt ansvarsfulla val vid utförande eller implementering av kunskapsbaserad verksamhetInnehåll

Kursen poängterar framväxten av kunskapsbaserade företag som en ny kommersiell verksamhet och organisationsstruktur i kunskapsekonomin. Praktiska verktyg och modeller presenteras och upplevs genom rollspel och simulerade labbmiljöer, där kunskap är en strategisk nyckeltillgång för företaget samt utveckling och förvaltning av kunskap blir en av företagets viktigaste aktiviteter. Huvudfokus ligger på att åskådliggöra skillnaderna mellan den materiella värdekedjan knuten till en traditionell industri logik och den intellektuella värdekedjan som återfinns, inom kunskaps baserade verksamheter. En förståelse för skillnaderna dem emellan påverkar värdeskapande och värdeutvinning till sådan grad att konkurrensfördelar av olika slag kan identifieras.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring en simulerad företagsmiljö som bygger på rollspel pedagogik, som är ansluten till en labb-miljö. Labbet är baserad på ett antal olika simuleringar av varierande längd och komplexitet, där studenterna löser praktiska problem. Det finns flera föreläsningar som är anslutna till simuleringarna. Dessa kommer att fungera som en teoretisk bakgrund, tillsammans med kurslitteratur, som behövs för att uppnå utmärkta resultat under simuleringarna.

Litteratur

Se separat lista.

Examination

Studenterna betygsätts genom deras prestationer vid seminarier samt individuella och grupp inlämningsuppgifter, i form av skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. Närvaro samt aktivt deltagandet vid seminarier är obligatoriskt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.