Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME202 - Fordons- och trafiksäkerhet  
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Laboration, del A 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0213 Tentamen, del B 2,0 hp Betygskala: TH   2,0 hp   16 Jan 2016 em SB  
0313 Tentamen, del C 2,0 hp Betygskala: TH   2,0 hp   25 Nov 2015 em V
0413 Inlämningsuppgift, del D 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPAUT FORDONSTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Karin Brolin
Docent  Marco Dozza
Doktor  Jonas Bärgman
Professor  Mats Y Svensson


Ersätter

TME201   Vehicle and traffic safety


  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i mekanik

Syfte

Syftet med dena kurs är att förse studenterna med en grundläggande förståelse för passiva och aktiva säkerhetssystem i trafik- och fordons-tillämpningar. Efter avslutad kurs ska studenterna, i en yrkesmässig ingenjörsroll, kunna tillgodogöra sig vetenskaplig och facklig litteratur i området. De ska kunna delta i provningsarbete och uppvisa grundläggande kunskap om komplexiteten i konstruktionsarbete inom  aktiv och passiv säkerhet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    ⁃    Beskriva olika metoder att reducera antalet skador och dödsfall I trafikolyckor.

    ⁃    Diskutera inverkan av fordonsstruktur och krocktyp på lastvägar i strukturen och belastning på människan.

    ⁃    Beskriva olika metoder att undvika bristande krock-kompatibilitet mellan olika fordon samt mellan fordon och vägens infrastruktur.
    ⁃    
Beskriva hur fordonets skyddssystem och struktur kan bidra till att minska skaderisken i en kollision.

    ⁃    Förklara relationen mellan människokroppens biomekanik och krocksäkerheten.

    ⁃    Beskriva principerna för den explicita finita element metoden och ge exempel på hur simuleringar kan användas för att utvärdera krocksäkerhet.

    ⁃    Utforma och genomföra ett krock prov, filtrera och analysera utdata, föreslå tillämpbara skadekriterier och beräkna värden på skadekriterier.
    ⁃    
Ange de viktigaste principerna för mät-givare för fordonssäkerhets-tillämpningar samt förklara deras fördelar och begränsningar.

    ⁃    Redogöra för tillämpningsområdet för aktiv säkerhet inom trafiksäkerhet.

    -    Beskriva den generella uppbyggnaden av de senaste aktiva säkerhetssystemen.

    ⁃    Ge exempel på aktiva säkerhetssystem på marknaden och beskriva deras funktion och tillämpning.

    ⁃    Redogöra begreppet  kooperativa säkerhetssystem samt hur dessa kan utnyttjas för att vidga användningen av nya aktiva säkerhetssystem.

    ⁃    Redogöra för vikten av människa-maskin interaktionen vid utformningen av aktiva säkerhetssystem.

    ⁃    Beskriva de tillgängliga verktygen för utvärdering av aktiva säkerhetssystem.

Innehåll

Kursen utgörs av föreläsningar och en laborativ del. Föreläsningarna omfattar:
    ⁃    Olycksdatainsamling och analys
    ⁃    Krocksäkerhet
    ⁃    Kompatibilitet
    ⁃    Framtida fordonsarkitekturer
    ⁃    Skyssystemprinciper
    ⁃    Provning
    ⁃    Krock dockor
    ⁃    Skaderisk-mätning
    ⁃    Utformning av vägens säkerhet
    ⁃    Aktiva säkerhetssystem
    ⁃    Sensorsystem för integrerad aktiv och passiv säkerhet.
    ⁃    Kooperativa säkerhetssystem
    ⁃    Människa-Maskin interaktiv
    ⁃    Utvärdering av aktiva säkerhetssystem

Organisation

- Föreläsningar
- Inlämningsuppgifter
- Laborationsprojekt

Litteratur

Presentationsmaterial från föreläsningarna läggs ut på kurshemsidan.

Bredvidläsning:
  • Ulrich W. Seiffert, Mark Gonter (2014):
    Integrated Automotive Safety Handbook. SAE International, R-407, ISBN
    978-0-7680-6437-7
  • Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic
    and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN
    978-3-540-73872-5

Examination

- Laborationsprojekt, A 2 p, godk. 
- Aktiv säkerhet, Tentamen B, 2 p, Betyg 3,4,5 
- Passiv säkerhet, Tentamen C, 2 p, Betyg 3,4,5 
- Inlämningsuppgift D, 1,5 p, godk.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.