Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK211 - Hantering av varumärkesidentiteter
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0113 Laboration 3,0hp Betygskala: UG   3,0hp    
0213 Tentamen 4,5hp Betygskala: TH   4,5hp   15 Mar 2016 fm EKL,  05 Apr 2016 fm H,  15 Aug 2016 em SB

I program

MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Mats Lundqvist
Professor  Ulf Petrusson


Ersätter

TEK210   Brand management


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenter antagna till programmet Entrepreneurship and Business Design ges prioriterad plats på kursen på grund av programkrav, inklusive stark integration med laborationsbaserad pedagogik. Eventuella återstående platser på kursen är öppna för andra behöriga sökande, dvs. personer som är allmänt behöriga till valbara kurser på Chalmers på sitt fjärde år (fjärde klass).

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundlig teoretisk kunskap, så väl som praktisk erfarenhet, kring uppbyggnaden och hanteringen av varumärken. Kursen syftar också till att generera insikt i hur varumärken utgör intellektuella tillgångar, samt hur de kan hanteras i kunskapsbaserade företag för att generera värde. Kursen har särskilt fokus på samspelet mellan affärsmässiga och juridiska aspekter relaterade till uppbyggnad och användning av varumärken.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1.    Visa kunskap om grundläggande begrepp inom varumärkesområdet, såsom brand awareness (varumärkeskännedom), brand identity (varumärkesidentitet), brand image (varumärkesimage)och brand equity (varumärkeskapital).
2.    Identifiera och utvärdera olika intellektuella tillgångar av ett varumärke, samt bedöma varumärkesinnehavaranes legala och reella kontrol över dessa.
3.    Utvärdera ett varumärkes beståndsdelar och styrka genom att kartlägga kunders associationer till varumärket.
4.    Utvärdera varumärkets positionering och utformning, samt välja varumärkets beståndsdelar för att etablera en önskad positionering. 
5.    Utvärdera, utforma och använda beskrivande terminologi för att konceptualisera och positionera innovationer och affärsprojekt.
6.    Utvärdera, utforma och använda varumärken som verktyg för att konceptualisera och göra anspråk på innovationer och affärsprojekt.
7.    Visa kunskap om alternativa sätt att nyttja etablerade varumärken på, samt utforma varumärksbaserade affärsmodeller.
8.    Demonstrera kunskap om grundläggande aspekter i kommunikation och omvärldsrelationer i relation till hantering av varumärkesidentiteter.
9.    Utvärdera och utforma olika affärsmodeller baserade på varumärken.
10.  Utvärdera och utforma en arkitektur och strategi för en varumärkesportfölj.Innehåll

Kursmålen uppnås genom att ge studenterna en helhetsbild av området brand management (varumärkeshantering), med särskilt fokus på intellektuella tillgångars roll i processen av att skapa en kommersiell identitet. Studenterna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper i såväl en virtuell som reell företagsmiljö, vilket inkluderar utbildning i kvalitativ utvärdering av varumärken, varumärkesdesign, varumärkestvist, samt utformning av varumärkesbaserade affärsmodeller och holistiska strategier för varumärkesportföljer. Kursen innehåller både muntliga och skriftliga gruppuppgifter, samt en individuell sluttentamen.

Organisation

Kursen är uppbyggd kring såväl en simulerad som verklig företagsmiljö och bygger på en rollspelspedagogik, där studenter utför varumärkesrelaterade uppgifter av varierande omfattning och komplexitet. Till grund för dessa simuleringar ligger stödjande föreläsningar som, tillsammans med kurslitteratur, ger den teoretiska basen som behövs för att uppnå goda resultat på genom simuationsövningarna.

Litteratur

Se separat lista.

Examination

Studenterna betygsättas beroende på deras prestationer i form av skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och en sluttenta.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.