Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA344 - Datakommunikation
 
Kursplanen fastställd 2015-02-10 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Laboration 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0214 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   16 Mar 2016 em M,  28 Maj 2016 fm SB,  15 Aug 2016 em SB

I program

MPEES INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Ali S Sahleson
Docent  Marina Papatriantafilou


Ersätter

EDA341   Datakommunikation D EDA342   Datakommunikation EDA343   Datakommunikation


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Studenten ska ha god förståelse för datorers uppbyggnad (kursen EDA451 Digital- och datorteknik eller motsvarande. En programmeringskurs (t ex Java eller C) är ett krav. Kunskaper om grundläggande sannolikhetsteori (stokastiska variabler) och elementär grafteori kan vara en fördel, men kan också förvärvas under kursen via kompletterande studier.

Syfte

Nätverk av datorer blir en alltmer naturlig och viktigare beståndsdel inom många teknikområden. Kursen inriktar sig på de aspekter av datakommunkation som en verksam ingenjör kommer i kontakt med i sitt yrkesarbete. Detta är en grundkurs med bred inriktning mot området datakommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

01. ha grundlägggande kunskaper och färdigheter inom området datakommunikation och datornätverk.
02. ha god kännedom om referensmodeller för datakommunikation och deras lager med avseende på funktion, tjänster och protokoll.
03. tillämpa referensmodellerna för att skapa förståelse om uppbyggnaden och användning av olika datornätverk.
04. ha god kännedom om de principer, protokoll och standarder som TCP/IP-baserade nätverk bygger på.
05. ha grundläggande kunskaper om de viktigaste applikationsprotokollen.
06. ha god kännedom om TCP/IP-modellen om Internets uppbyggnad och arkitektur samt bearbeta en grundläggande IP-adresseringsplan för ett intranät.
07. ha god förståelse för Internets begränsningar med avseende på servicegarantier i samband med nyutvecklade tjänster.
08. redogöra för hur olika typer av datanätverk är uppbyggda i förhållande till transmissionsmediets egenskaper, kraven på bandbredden, kodningsmetoder och funktioner för fel- och flödeskontroll.
09. söka djupare kunskap om enskilda standarder och protokoll inom datakommunikationsområdet.
10. använda nätverksanalysprogram för att analysera datatrafik i ett lokalt nätverk med anslutning till Internet.
11. ha grundläggande praktiska färdigheter i konfiguration av lokala nätverk.

Innehåll

Kursen behandlar datakommunikation och olika fundamentala koncept som krävs för att förstå, designa och analysera datornätverk. Kretskoppling respektive paketkoppling för datornätverk. Referensmodeller för datakommunikation. Distribuerade applikationer och applikationsprotokoll, WWW, DNS, e-post. Sockets. Principer för tillförlitlig respektive datagram dataöverföring, TCP och UDP. Bitfel-, flödes- och stockningskontroll på Internet. Internets protokoll och addressering, IPv4 och IPv6. Stödprotokollen. ARP och ICMP. Routingalgoritmer DV och LS. Routing på Internet och Autonoma System. Routingprotokollen RIP, OSPF och BGP. Länkprotokollen och felupptäckande koder. Lokala nätverk LAN. Länkaccess till mediet och MAC-protokollen. Ethernet, switching och VLANs. Trådlös LAN. Multimedia-applikationer på Internet. Säkerhet i datornätverk. Brandvägg och paketfiltrering. Skydd för WLAN.

Organisation

Traditionella föreläsningar ges där den grundläggande teorin och viktiga koncept presenteras för att komplettera kursboken. Föreläsningar ges varje vecka, och som ett komplement till föreläsningarna hålls ett antal sessioner för övningar, vanligen i flera mindre grupprum där individuell hjälp med problemlösning tillsammans med övningsledare är möjlig. Inför varje övningstillfälle väljs lämpliga övningsuppgifter ut som ansluter till innehållet av motsvarande föreläsningar. Laborationer ingår där man praktiskt får bekanta sig med nätverksutrustning och olika protokoll. Som hemuppgift finns också en inlämningsuppgift innehållande deluppgifter som handlar om att söka sig djupare information och testa själv olika verktyg. I kursen ingår även ett frivilligt moment med webbaserade självstudier.

Litteratur

James F. Kurose and Keith W. Ross, "Computer Networking: A Top-Down Approach", 6th Edition, Pearson Education.

Cisco Networking Academy, "Introduction to Networks", version 5.0, Interaktivt webb-baserat kursmaterial.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen samt att studenten fått godkänt på alla obligatoriska laborationer och inlämningsuppgift. Slutbetyget i skalan U/3-5 ges baserat på tentamens resultat.Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.