Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK480 - Ekonomistyrning
 
Kursplanen fastställd 2014-02-27 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPMAR
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Sjöfartsteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0114 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   11 Jan 2016 em L,  06 Apr 2016 em L,  19 Aug 2016 fm L

I program

MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
TSJKL SJÖKAPTENSPROGRAM, Årskurs 4 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Kaj Sunesson
Universitetslektor  Dan PaulinBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Målet med kursen är att studenterna ska uppnå en grundläggande förståelse för ekonomiska förhållanden och vanligt använda beslutsunderlag i en industriell kontext. Studen skall kunna aktivt delta i beslutsprocesser i företag. Studenterna ska i sitt framtida yrkesliv kunna förstå och kritiskt bedöma innehållet i en ekonomisk rapport, kunna framställa beslutsunderlag baserat på ekonomisk information, och aktivt delta i skapandet av en budget.

Fokus ligger på det företagsinterna perspektivet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara och omformulera grundläggande begrepp och terminologi inom ekonomistyrning.
- Använda, förklara och tolka innehållet i ekonomiska rapporter i företag i allmänhet och rederiverksamhet i synnerhet.
- Beskriva och separera olika typer av ekonomiska kalkyleringsmetoder samt att kunna modifiera och beräkna resultat med hjälp av sådana metoder.
- Utreda budgeteringens roll i organisationer.
- Utveckla budgeterade finansiella rapporter.
- Förklara varför etiska frågor uppstår i budgetering.
- Designa, modifiera och beräkna prestationsmått.
- Bedöma placeringsalternativ genom att ta fram och organisera relevant information samt genomföra investeringskalkyler.
- Undersöka och värdera alternativ för finansiering av investeringsprojekt i allmänhet och inom sjöfarten i synnerhet.

Innehåll

Kursen innehåller fyra delar där den första inleds med införandet av väsentlig ekonomisk terminologi, ekonomiska samband och en kort förklaring av bokföring för att förenkla förståelsen för ekonomiska rapporter.

Den andra delen kommer att fokusera på kostnadsredovisning och kostnadsberäkningar. Olika typer av kostnader, metoder för att beräkna kostnader i olika situationer och under olika förhållanden kommer att tas upp.

Den tredje delen tar upp ekonomiska rapporter och analyser av dessa samt behandlar ekonomisk planering och budgetering. I viss utsträckning diskuteras också sambandet mellan ekonomiska beslut, ledning och ansvarsfördelning.

Fjärde delen av kursen kommer att handla om värdet av pengar i ett långt perspektiv och hur man utvärderar investeringsmöjligheter och deras finansiering.

Organisation

Huvudsakligen består lärandeaktiviteterna i kursen av föreläsningar och övningar, som fokuserar på olika kursområden. Vissa obligatoriska seminarier eller andra inlärningsaktiviteter kan vara en del av kursen.

Litteratur

Listan över litteratur kommer att presenteras på kursens hemsida senast två veckor före kursstart.

Examination

Studentens kunskaper och förmågor kommer att examineras genom individuell prövning. Beroende på antalet studenter som läser kursen, kan formerna för examination varierar (inkl. skriftlig eller muntlig examination). För att få ett godkänt betyg på kursen måste alla obligatoriska moment och slutprov uppnå godkänt resultat.

Alternativa examinationsformer kan användas i speciella fall.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.