Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FKA116 - Biologisk fysik
 
Kursplanen fastställd 2015-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAPP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPAPP TILLÄMPAD FYSIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPNAT NANOTEKNOLOGI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPBME MEDICINSK TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Fredrik Höök
Forskarassistent  Marta BallyBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande förståelse för termodynamik och statistisk fysik är en fördel.

Syfte

Kursen syftar till att bidra i) med grundläggande teoretiska verktyg för en fördjupad förståelse av centrala koncept inom biologisk fysik och ii) förmåga att planera, utföra, analysera och presentera experimentellt arbete i biologisk fysik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter att framgångsrikt ha genomfört kursens moment kommer du att:

Förstå och kunna använda nyckelbegrepp inom biologisk fysik

Beskriva och använda fundamentala fysikaliska koncept av relevans för biologiska system

Förklara olika fysikaliska aspekter av biologiska molekyler, såsom t ex DNA, protein, enzym, cellmembran och levande celler.

Relatera fundamentala fysikaliska krafter till biologisk funktion och strukturell komplexitet hos levande celler

Få erfarenhet av att planera och utföra experiment inom ämnet som ger värdefulla insikter i kursens centrala moment.

Innehåll

Den teoretiska delen av kursen fokuserar på följande aspekter:

De molekylära beståndsdelar som livet är baserat på

Fysikaliska modeller som kan beskriva liv

Jämvikt och avvikelse från jämvikt i levande celler

Slumpmässiga rörelser, diffusion och dynamiska molekylära maskiner

Biologiska cellmembran och transport in till och ut från celler

Liv i trånga och oordnade utrymmen

Biologisk elektricitet och fotosyntesEn viktig aspekt av kursen är att lära sig använda kunskap och verktyg från termodynamik, statistisk fysik, fasta tillståndets fysik och mjuka material (eller kemi, biokemi, fysikalisk kemi om din bakgrund inte är från fysik).Den experimentella delen av kursen består av i) en kort introduktionslaboration i vilka du kommer att bekanta dig med att hantera buffrat vatten och biomolekyleroch ii) ett större projekt som fokuserar på fundamentala koncept i kursenVad bestämmer mobilitet och permeabilitet hos cellmembran?

Vad är den fysikaliska basen för intermolekylära interaktioner och specificitet i biologiska system?

Hur kan man manipulera och utnyttja diffusion?


Ett viktigt mål med den experimentella delen av kursen är att träna dig att arbeta i ett våtkemiskt biologiskt laboratorium och med biologiska molekyler. De huvudsakliga metiderna som kommer att användas är fluorescens mikroskopi, optisk- och fluorescens spektroskopi samt ytkänsliga metoder.Ett ytterligare mål med kursens projekt är att du ska få erfarenhet av att planera och utföra ett biologisk fysik experiment från start samt såväl analysera och presentera resultaten i en skriftlig rapport och ett muntligt gruppseminarium.

Organisation

Kursen består av ca 12 föreläsningar som fokuserar på teoretiska modeller applicerbara inom biologisk fysik, och hur de experimentella metoderna som används i laborationerna och projekten relaterar till teoridelen  samt andra tillämpningar av biologisk fysik. Kursen innehåller också en experimentell del baserade på korta introduktionslaborationer och ett utmanande experimentellt projekt i grupper of 3 till 4 studenter som löper genom hela kursen.

Litteratur

Kursbok: Physical Biology of the Cell, 2nd edition, Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot and Hernan Garcia; Garland Science 2013.

Examination

Den teoretiska delen examineras genom hemuppgifter var eller varannan vecka samt en muntlig examen. Den experimentella delen examineras med skrivna rapporter från laborationerna och projektet samt en muntlig presentation. Den teoretiska och experimentella delen har samma vikt.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.