Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA265 - Numerisk linjär algebra
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Okt 2015 em V,  05 Jan 2016 em H,  fm J

I program

TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)
MPPAS FYSIK OCH ASTRONOMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPENM MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Larisa Beilina
Docent  Ivar Gustafsson  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i numerisk analys och linjär algebra.

Syfte

Att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att använda algoritmer och numerisk programvara (Matlab, Petsc) för tillämpade linjär algebra.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda numerisk linjär algebra som byggklossar i beräkning
- göra en linjär algebra modell av ett problem från den fysiska reallity
- härleda och använda de numeriska tecniques behövs för en professionell lösning av en given linjär algebra problem
- använda algoritmer, program och programpaket för att beräkna lösningar på aktuella problem
- kritiskt analysera anf ge råd om olika val av modeller, algoritmer och programvara med avseende på efficience och tillförlitlighet
- kritiskt analysera riktigheten i erhållna numeriska resultatet och att presentera det på ett visualiserat sätt

Innehåll

Numerisk linjär algebra problem uppstår i många olika vetenskapliga områden som hållfasthetslära, elnät, signalanalys och optimering. I den här kursen studerar vi grundläggande linjär algebra begrepp som matris algebra, vektor-och matrisnormer, felanalys och konditionstal. För att lösa linjära ekvationssystem som vi anser Gausselimination med olika vridstrategier. För minsta kvadratproblem studerar vi QR-faktorisering och singulärvärdesuppdelning. De metods för egenvärdesproblem baseras på transformationstekniker för symmetriska och icke-symmetriska matriser.  Vi diskuterar de numeriska algoritmer med avseende på beräkningstid och minneskrav. Genom hemuppgifter och projektarbeten eleverna får erfarenheter i genomförande och utvärdering av numeriska algoritmer för linjär algebra problem.

Organisation

Föreläsningar, handledning av inlämningsuppgifter och datorövningar

Litteratur

Applied Numerical Linear Algebra, James W. Demmel, SIAM 1997, kapitel 1-5

Examination

Dator och inlämningsuppgifter (inlämningsuppgifter) och skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.