Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK435 - Production flow management
 
Kursplanen fastställd 2015-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   15 Mar 2016 fm M,  22 Aug 2016 em SB

I program

MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Univ lektor  Lars MedboBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är obligatorisk för studenter på masterprogrammet Supply Chain Management. Andra studenter kan antagas om det finns utrymme tillgängligt. Tillträde kommer att beslutas från fall till fall. Som ett minimum, bör sökande ha läst kurser inom områdena

(i) general/operations management (minst 7,5 hp) , och

(ii) industrial engineering (minst 7,5 hp)


Syfte

Syftet med kursen är att ge en djup förståelse för hur man designar 
och driver produktionsflöden och materialhantering i försörjningskedjans 
noder, och förmåga att bedöma effekterna av olika val och beslut. 
Kunskap om produktionsflöden och materialhantering är avgörande 
för att kunna förstå prestandamåtten på en nod, t.ex. en terminal, 
lager eller produktionsenhet inklusive relation till planering och 
styrning, organisation, layout etc.
 

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. beskriva modeller och principer för produktionsflöden och materialhanteringssystem 2. förklara och designa produktionsflöden i försörjningskedjor avseende effektivitet och ändamålsenlighet 3. förklara och designa materialflöden och materialhanteringssystem i leveranskedjor avseende effektivitet och ändamålsenlighet 4. förklara och designa produktionsflödeslayouter 5. beskriva och jämföra lagerlayouter 6. förklara plocktekniker och processer 7. förklara sambandet mellan detaljerad planering och styrning, och fysiska materialflöden 8. beskriva principer för prestandamätningar i produktion och materialflöde

Innehåll

Detaljerat innehåll är följande:
 
Layout och planering av faciliteter
Utformning och organisering av produktionsflöden 
Materialflöden och materialhanteringssystem
Förpackning i materialhanteringssystem
Bedömning av produktionsflöden 
Prestationsmätning i produktionsflöden
Lager och terminaldistributionsverksamhet

Organisation

Kursen innefattar föreläsningar, gästföreläsningar, 
gruppbaserade och individuella inlämningsuppgifter, 
seminarier, spel, mm.
 

Litteratur

Kurslitteraturen består av en blandning av läroböcker och artiklar 
som kommer att tillkännages på kursens webbsida före kursstart.
 

Examination

Litteraturseminarier med individuella inlämningar, gruppinlämningar 
och projektrapporter utgör grunden för examination, 
för att uppnå betyget 3. Deltagande i vissa kursaktiviteter såsom 
case-seminarier, laborationer, litteratur-seminarier är obligatoriska. 
För att uppnå ett högre betyg än 3, kan ett icke-obligatoriskt 
litteratur-test tas i slutet av kursen.
 


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.