Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK236 - Socialt entreprenörskap
 
Kursplanen fastställd 2014-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPSOF SOFTWARE ENGINEERING - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPBDP ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MTS Människa - teknik - samhälle, Årskurs 1 
MPIDE INTERAKTIONSDESIGN, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Karl Palmås
Bitr professor  Mats Lundqvist


Ersätter

TEK235   Samhällsentreprenörskap

Tema:

MTS 7,5 hp


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kursen är öppen för studenter som har avslutat sina första 30 hp inom ett masterprogram på Chalmers.

Syfte

Syftet med kursen är att introducera studenterna till begreppen socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap, samt ge en översikt över aspekter avseende affärsmodeller, finansiering och uppskalning som är specifika för sådant entreprenörskap. Vidare skall kursen ge en möjlighet för studenterna att diskutera och utveckla sina tankar om sociala/samhälleliga entreprenörs-initiativ.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Visa förståelse för och diskutera olika föreställningar om socialt entreprenörskap.
- Visa förståelse för och diskutera fenomenet socialt entreprenörskap och aktiviteter kring sociala entreprenörer i förhållande till bredare samhällsutveckling.
- Utarbeta en hållbar affärsmodell för ett exempel på socialt företagande.
- Visa en förmåga att identifiera finansieringskällor för en satsning av socialt företagande samt kunna paketera investeringserbjudande mot en sådan aktör
- Beskriva olika typer av uppskalning och/eller replikering av ett social entreprenöriellt initiativ

Innehåll

Kursen kommer att ge en möjlighet för studenter som avser utveckla socialt entreprenörskap, att bredda sina kunskaper i ämnet och samtidigt erhålla verktyg och kunskaper för att utveckla projektet vidare.

Organisation

Innehållet i kursen arrangeras i fyra moduler:
- Introduktion och nyckelbegrepp: Vad är socialt entreprenörskap? Hur relaterar begreppet till utvecklingen i samhället?
- Affärsmodeller: Vilka är modellerna för att skapa en social entreprenörssatsning som är hållbar (i den ekonomiska, sociala och miljömässiga bemärkelsen)?
- Finansiering: Vilka är källorna till finansiering av sociala entreprenörssatsningar?
- Uppskalning och replikering: Vilka är mekanismerna genom vilka ett socialt företagande eller social innovation kan skalas upp och replikeras?

Litteratur

Presenteras vid kursstart

Examination

Studenterna betygsätts individuellt i förhållande till skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer som beskrivs i kurs-pm.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.