Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
PPU160 - Produktionssystem
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Industriell ekonomi, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Okt 2015 em M,  07 Jan 2016 fm M,  26 Aug 2016 em M

I program

MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Johan StahreBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Samma förkunskaper gäller som för Chalmers masterprogram i Produktionsutveckling (MPPEN).

Syfte

Studenter från Chalmers masterprogram i Produktionsutveckling måste ha uppnått tillräcklig kunskapsnivå och analytisk förmåga för att på ett professionellt sätt kunna konceptualisera, utveckla och förbättra produktionssystem med tonvikt på hållbarhet.
Kursens primära mål är att förmedla grundläggande kunskaper om produktionssystem, samt att fungera som en bas för fortsatt lärande i mer specialiserade kurser inom masterprogrammet. Ett ytterligare syfte är att ge studenterna kunskaper i utformning av produktionssystem, med fokus på etablerade metoder för att nå organisatoriska mål.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

LM1. Jämföra viktiga paradigm och utvecklingssteg i produktionssystemets historia.
LM2. Förklara och beskriva de viktigaste delarna av ett produktionssystem, samt hur delarna kan integreras strategiskt under produktionssystemets utveckling
LM3. Beskriva en strukturerad metodik för ett produktionssystems utveckling och diskutera hur en sådan metod bör tillämpas i olika organisationer och utvecklingsprojekt
LM4. Bedöma miljöpåverkan av ett produktionssystem och diskutera relationen mellan produktionssystemets design och hållbarhetsprestanda.
LM5. Analysera och optimera automationsnivån (LoA) i ett produktionssystem med tanke på såväl fysiska som kognitiva aspekter.
LM6. Designa och utveckla högeffektiva produktionsflöden, med avseende på kapacitet, produktivitet, tillförlitlighet och kostnader.
LM7. Genomföra linjebalansering i produktionssystem för enkelmodell och blandade produktmodeller, med hjälp av både manuella algoritmer och professionella mjukvarulösningar.
LM8. Beskriva en uppsättning ingenjörsverktyg för utveckling av produktionssystem samt tillämpa verktyg för linjebalansering och beredning av produktionssekvens.
LM9. Beskriva grunderna i innovationsteori och relatera deras betydelse till den historiska och framtida utvecklingen av produktionssystem
LM10. Förklara relationen mellan produktionssystem-design och systemets tillförlitlighet, samt att analysera effekterna av service och underhåll på produktionsresultatet.

Innehåll

Kursen täcker följande områden
- Produktionssystemets historia och utvecklingen av olika produktionsparadigm.
- Innovationsteori
- Produktionsstrategi och grundläggande delar av produktionssystem.
- Systematiska metoder för utveckling av produktionssystem.
- Livscykelanalys i produktionssystem.
- Automationsnivåer i ett produktionssystem.
- Produktionsflöden, linjebalansering och sekvensering.
- Analytiska och virtuella verktyg för konceptualisering, utformning och optimering av produktionssystem.

Organisation

Studenterna kommer att lära sig kursinnehållet med hjälp av problembaserad pedagogik som stöds av föreläsningar. Detta uppnås genom föreläsare från näringslivet och akademin världen, fabriksbesök och analyser, samt laboratoriebaserad utbildning i ingenjörsverktyg. Utvärderingen av lärmålen genomförs med hjälp av tre uppgifter under kursens gång: rapport och seminarium från fabriksbesöken, korta skriftliga tester, rapporter i samband med laborationerna, sant slutligen en tentamen.

Litteratur

Kursbok
Vetenskapliga publikationer
Föreläsningsmaterial

Examination

Examinationsskalan är: Underkänd, 3, 4 och 5

Slutbetyget omfattar de studerandes prestationer på tre bedömningsuppgifter
(alla uppgifter måste vara individuellt godkända för att bli godkänd på kursen):
- Tentamen
- Betygssatt rapport och seminarium från fabriksbesök
- Betygssatta rapporter från laborationer.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.