Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SJO740 - Marina propulsionssystem
 
Kursplanen fastställd 2015-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAV
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   19 Mar 2016 em L,  05 Apr 2016 fm L,  17 Aug 2016 fm L

I program

MPNAV MARIN TEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPMAR SJÖFARTENS ORGANISATION OCH LEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
TISJL SJÖINGENJÖR, Årskurs 4 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Universitetslektor  Cecilia Gabrielii
Professor  Rickard BensowBehörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys och flervariableanalys), hållfasthetslära samt termodynamik.

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap och verktyg för att designa och analysera ett propulsionssystem för ett stort kommersiellt fartyg. Detta inkluderar kunskap och verktyg relaterat till systems engineering för att genomföra en preliminär design av generella komplexa system och specifikt inom marina maskinssystem. Kursinnehållet beaktar både systemets primära och sekundära krav, som t.ex. tillförlitlighet, driftsekonomi och miljöeffekter. Dessutom täcker kursen in propellerns grundläggande hydrodynamiska egenskaper och designprinciper.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Utföra en funktionsanalys av maskinrumssystem, gällande krav från fartygets ägare, operatörer och andra intressenter
- Inhämta relevant information för att utveckla olika koncept av fartygsmaskinsystem
- Utvärdera olika koncept av fartygsmaskinsystem och utveckla ett maskinrumsarrangemang (GA - General Arrangement)
- Beskriva och diskutera olika maskinsystems egenskaper, samt dokumentera och kommunicera dessa
- Identifiera och diskutera inverkan av IMOs utsläppsregleringar samt olika tekniker för att uppfylla dessa krav
- Förklara propellerns funktion genom att applicera mekanikens principer för fluidens rörelsemängd
- Tillämpa ITTC-metoder för att beräkna specifikationer för propellern utifrån ett självdriftsförsök
- Välja en lämplig propeller givet nödvändig dragkraft och maskinens karakteristika.
- Förklara och värdera effekterna av interaktionen mellan skrov och framdrivning samt hur detta påverkar designen av propellern.

Innehåll

Fartygsmaskinsystem

- "System engineering"
- Olika typer av framdrivning
- Matchning av propeller och motor
- El- och värmeproduktion
- Hjälpsystem
- "Human factors"
- Klassning och regelverk
- Innovativa tekniker för en miljövänligare sjöfart

Propellerteori

- Propellerkraktäristika
- "Open-water performance"
- Interaktion mellan skrov och framdrivning
- Modelltester och fullskalig extrapolering
- Kavitation
- Propellerinducerade ljud och vibrationer
- Avancerade koncept/begrepp inom propellerteori

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, övningar, projektarbete, inlämningsuppgifter samt studiebesök.

En stor del av kursen är problemorienterad i den meningen att inlämningsuppgifter löper parallellt med föreläsningar inom olika ämnesområden. En mycket väsentlig del av kursen är ett projektarbete där studenterna skall utforma ett maskinrumsarrangemang för ett komersiellt fartyg. Detta görs genom en "mission analysis", kundidentifiering följt av funktionsanalys, sammanställning av huvuddata för maskinsystem, samt utveckling och utvärdering av olika maskinsystemkoncept. Projektet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntlig vid ett seminarie. Projektarbetet utförs i mindre studentgrupper.

Föreläsningarna omfattar "Systems Engineering" så väl som funktion och egenskaper hos olika typer av framdrivningsmotorer, drivlinor och propellrar. För olika varianter av propulsionssystem görs analyser av framdrivningskaft, verkningsgrad, tillförlitlighet samt miljöpåverkan.

Förutom projektarbeten innefattar kursen praktiska moment såsom övningar i maskinrumsimulator, studiebesök till ett fartygs maskinrum och till en propellertillverkare, samt datorsimuleringar för att bestämma propelleregenskaper.

Litteratur

- The maritime engineering reference book: a guide to ship design, construction and operation Molland A and Butterworth-Heinemann, ISBN: 9780080560090 (e-book)
- Ship Propulsion Dyne G, Bark G. 2005
- Kompletterande föreläsningsmaterial laddas upp på kurshemsidan under kursens gång

Referenslitteratur:
- Introduction to Marine Engineering, Taylor D.A., Butterworth-Heinemann Ltd 1990, ISBN 0 7506 0752 1 (e-book)
- Design of propulsion and electric power generation systems Woud HK and Stapersma D, Imarest Publ, ISBN 1-902536-47-9
- Engineering Design Methods Cross, Nigel: , ISBN 0471 872504

Examination

Skriftlig tentamen, projektarbete, inlämningsuppgifter.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.