Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK405 - Organisatoriskt beteende - orientering
 
Kursplanen fastställd 2015-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBDP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION

Kursen är full och inga fler anmälningar kan tas emot
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 90

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPQOM KVALITETS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPSCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMEI INNOVATIONSLEDNING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Susanne Ollila  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursen behandlar människors interagerande i grupper och med organisationens olika system och strukturer och ger studenter baskunskaper i ämnet. Den inriktas på hur grupper och individer handlar och kommunicerar i organisatoriska sammanhang och hur detta påverkar såväl resultat som människors utveckling.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

a. ha förmåga att förklara och använda ett urval av de viktigaste begreppen och teorierna (perception, motivation, and kommunikation) inom beteendevetenskaperna
b. förstå betydelsen av ledarskap i olika situationer
c. ha inblickar i chefsfärdigheter som relaterar till problem-definition, problemlösning och beslutsfattande i team
d. ha förmåga att använda kunskaper i små gruppers dynamik för deltagande i team och för goda prestationer som medlem i ett team
e. förstå grundläggande elementen i organisationsutformning, kultur och innovation från ett mänskligt perspektiv
f. kunna utvärdera och anpassa sitt eget beteende i olika situationer genom en utökad kunskap om sig själv och gruppdynamiska processer.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till ämnen och frågor som har sitt ursprung i samhällsvetenskaper såsom psykologi, sociologi, statsvetenskap, socialantropologi och som har betydelse för att förstå hur man leder organisationer och enheter. Kursen ger möjligheter att utforska hur interaktion mellan människor och de system man arbetar i kan leda till olika resultat och upplevelser. Analyser sker på individ- och gruppnivå avseende kommunikation, motivation, gruppdynamik, grupprestationer, arbetsutformning, kreativitet, ledarskap och kultur.

Organisation

Utgångspunkten för kursen är att organisationer är öppna system och att lärande bäst sker genom flera olika pedagogiska angreppssätt. I tillägg till teoretiska bidrag använder sig kursen av strukturerad upplevelsebaserad inlärning som övningar, fallstudier och student presentationer i syfte att:
- a) ge deltagarna möjligheter att uppleva de gruppdynamiska skeenden som behandlas i kursen och
- b) tillhandahålla en inlärningssituation där studenterna kan värdera relevansen av de skeenden som kursen tar upp, på ett dynamiskt sätt.

Eftersom mycket av inlärningen och arbetet med att uppnå lärandemålen sker i teamen och i klassrumsaktiviteter av olika slag måste studenterna:
1) regelbundet närvara i undervisningen,
2) förbereda olika moment innan undervisningstillfällen,
3) aktivt delta i grupp och klassens diskussioner.

Litteratur

Kurs litteraturen framgår av kurs PM.

Examination

Kursen examineras i många olika former, både individuellt och i grupp:
Individuellt flervalsfrågetest 40 p
Närvaro på obligatoriska moment 15 p
Gruppuppgifter 20 p
Uppsats om teamets grupputveckling 25 p
Totalt 100 poäng


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.