Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTT090 - Polymera materials bearbetning och egenskaper
 
Kursplanen fastställd 2014-02-20 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAEM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   26 Okt 2015 fm M,  07 Jan 2016 em H,  18 Aug 2016 em M

I program

MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Mikael Rigdahl  Gå till kurshemsida

Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i materialteknik

Syfte

Kursen syftar till att studenterna når a) en förståelse av sambanden mellan de polymera materialens struktur, fysikaliska egenskaper, tillverkningsmetoder och produktgeometri och deras inverkan på materialvalet och b) en bred plattform inom polymerområdet som möjliggör förståelse och användning av nya material, förbättrade produktionsmetoder samt ge förutsättningar för nya tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • motivera val av plastmaterial för en produkt som skall användas i en given tillämpning.
  • beskriva hur produkten skall tillverkas för att uppnå tillräckliga och anpassade egenskaper.
  • beskriva hur produktgeometrin inverkar på materialegenskaperna.
  • genomföra enklare dimensioneringar av plastprodukter med hänsyn taget till materialets tidsberoende mekaniska egenskaper.

Innehåll

Polymera material används i en allt ökande omfattning, även i mer avancerade tillämpningar. Kursen ger fördjupade kunskaper inom polymerers struktur, fysikaliska (främst mekaniska) egenskaper och deras samverkan samt bearbetning av polymera material. Metoder att välja polymera material med hänsyn taget till produktgeometri och tillgängliga tillverkningsmetoder presenteras.
Efter en presentation av polymerers struktur följer en relativt detaljerad beskrivning av de mekaniska egenskaperna hos polymerer och gummimaterial. När det gäller polymerer ägnas de tidsberoende mekaniska egenskaperna (viskoelasticitet) avsevärt utrymme eftersom de är av stor betydelse i samband med dimensionering av produkter.
Tillverkningsmetoderna extrudering och formsprutning gås igenom i detalj vad gäller bearbetningsprinciper, ingenjörsmässiga uppskattningar samt inverkan på materialegenskaperna. Beskrivningen av dessa tillverkningsmetoder baseras på en fördjupad förståelse av polymersmältors reologiska egenskaper.
Denna avancerade kurs är en lämplig introduktion till fortsatta studier, exempelvis inom ramen för forskarstudier, och torde även vara värdefull när det gäller utvecklingsarbete och för olika tillämpningar inom polymerområdet.

Organisation

Kursen baseras på föreläsningar, övningstillfällen samt två laborationer. En projektuppgift redovisas muntligt och skriftligt

Litteratur

Principles of Polymer Engineering, N. G. McCrum, C. P. Buckley and C. B. Bucknall, 2nd edition, 1997, Oxford Science Publishers, Oxford University Press ISBN 19 856526 7. Boken kompletteras med utdelat material.

Examination

Skriftlig tentamen samt godkänd projektuppgift


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.