Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMK082 - Materialkaraktärisering och haverianalys
 
Kursplanen fastställd 2014-02-17 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAEM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik
Institution: 43 - MATERIAL- OCH TILLVERKNINGSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen, del A 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   15 Jan 2016 fm H,  07 Apr 2016 fm M,  25 Aug 2016 em M
0211 Projekt, del B 3,5 hp Betygskala: UG   3,5 hp    

I program

MPAEM MATERIALTEKNIK, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPPEN PRODUKTIONSUTVECKLING, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (valbar)
MPMCN MATERIALKEMI, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Mats Norell


Ersätter

MMK081   Materials characterisation and failure analysis

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/bca60f19-19d9-4679-a4be-2fc4314fe15b


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i Materialteknik

Syfte

Studenterna skall vinna kunskap om moderna analystekniker och testmetoder med fokus på deras användning för att undersöka materials struktur och egenskaper. Kursen är inriktad på tillämpning och användning av olika metoder för att studera materialrelaterade problem i tekniska system. Problem som behandlas är t.ex. hur utseende och sammansättning för såväl yttre ytor som materialens struktur kan karaktäriseras, mätning av materialegenskaper, val av mät- och analysmetoder samt hur man strukturerar undersökningen av ett materialproblem som helhet på ett systematiskt sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva de viktigaste analys- och provningsmetoderna som används i materialkaraktärisering.
  • Motivera val av analysmetoder baserat på deras möjligheter och begränsningar samt resultatens relevans för ett materialtekniskt problem.
  • Använda några av dessa metoder i praktisk analys och tolka resultaten för att undersöka potentiella orsaker till materialrelaterade haverier.

Innehåll

Inom kursen behandlas olika tekniker med fokus på deras tillämpning för att bestämma olika materialegenskaper.
  • Metodiken i haverianalys diskuteras och fraktografi introduceras.
  • En översikt över olika metoder för mekaniks provning tar upp hur de kan tillämpas för olika materialgrupper och ge information
  • Med tyngdpunkt på metaller diskuteras hur materialens struktur, sammansättning, defekter och restspänningar kan studeras med elektronmikroskopi, icke-förstörande provning och röntgendiffraktion.
  • Fastransformationer och andra reaktioner kan undersökas med termisk analys.
  • Ytanalysmetoderna XPS och AES kan ge information om ytornas kemiska sammansättning och tillstånd för olika material.

Organisation

Analystekniker och provningsmetoderna presenteras och diskuteras i föreläsningar.
Under halva kursen arbetar studenterna med ett analysprojekt för att undersöka möjliga orsaker till ett materialrelaterat problem/haveri. Det skall behandlas med hänsyn till kunskap från tidigare kurser och från litteraturstudier.  Studenterna väljer lämpliga analysmetoder för problemet med hänsyn till analysteknikerna möjligheter och begränsningar. Sedan genomför de analyserna, rapporterar och presenterar resultat och slutsatser.

Litteratur

ASM handbook, e-böcker och annan digital information, föreläsningsmaterial.

Examination

Skriftlig tentamen 

Närvaro vid laboratoriebesök 

Aktivt deltagande i rapporterat, presenterat och godkänt projekt
Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.