Sök i programutbudet

Använd sökfunktionen för att leta efter kurser och program i Chalmers utbildningsutbud. Den programplan och utbildningsplan som avser dina studier är i allmänhet från det läsår du började dina studier.

​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA387 - Datornätverk
 
Kursplanen fastställd 2015-02-13 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPCSN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Datateknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Kursen är full.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0211 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   30 Okt 2015 em H,  05 Jan 2016 em M,  25 Aug 2016 em SB

I program

MPCOM KOMMUNIKATIONSSYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPCSN DATORER, NÄTVERK OCH SYSTEM, MASTERPROGRAM, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Elad Schiller


Ersätter

EDA385   Internetteknik EDA386   Internet technology


Behörighet:


För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Du ska ha klarat av minst en kurs i programmeringsteknik. Du förväntas också ha kunskaper motsvarande en grundläggande kurs från något av områdena: Datakommunikation, Operativsystem, Algoritmer, programmering (C eller C ++) och matematik (diskret matematik).

Syfte

Datornätverk täcker en rad underliggande områden så som: datorkommunikation nätverkskoncept och nätverksprotokoll, nätverkssäkerhet, BSD socket API och distribuerade feltolerans metoder. För att kunna bemästra datornätverk krävs både teoretiska och praktiska kunskaper om utformning, genomförande och användande av nätverksprotokoll och tjänster.
Syftet med kursen är att lära sig att utforma och analysera nätverksprotokoll och att inhämta kunskap om befintliga kommunikationsnät inklusive stödsystem och protokoll grundläggande funktioner och metoder i datakommunikationsnät.

Kursen, som bygger på grundläggande TCP/IP kurser, syftar också till att ge fördjupade kunskaper om utformning och analys av nätverksinriktade algoritmer och att ge kunskaper om befintliga kommunikationsnät, som exempelvis tekniker som används i "Internet".
Erfarenhet av nätverksorienterad programmering ges som en väsentlig del av kursen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunskap och förståelse
Du ska kunna visa bred kunskap om internet-teknik och domännamns-system. Du ska också uppvisa djupare tekniska kunskaper om nästa generations Internet, IPv6.
Du ska kunna beskriva och analysera nätverksarkitekturer, grundläggande protokoll, "global routing", deras begränsningar i nätverk som Internet. Du ska också kunna analysera och diskutera nätverksproblem, som TCP-anslutningar, "contention", prestanda och flödeskontroll.

Färdighet och förmåga

Du kan visa förmåga att systematiskt definiera och analysera ett datornätverk i form av kommunikationsgrafer och som ett distribuerat system. Du har förmågan att kritiskt analysera effekten av olika feltyper, såsom tillfälliga fel, förlorade meddelanden och förändringar i nätverkstopologin, och hur sådana fel kan propagera i, och påverka datornätverket.
Under kursen utvecklar studenterna småskaliga nätverksapplikationer med hjälp av grundläggande nätverkstekniker. Du måste därför kunna konstruera och utveckla ett eget nätverk och därefter testa och demonstrera det i laboratoriet.
Färdigheter i skriftlig kommunikation redovisas i form av laborationsrapporter och som formella bevis av protokollegenskaper där studenten förklarar och demonstrerar riktigheten av det studerade protokollet och dessutom tydligt beskriver självständigt författade nätverksalgoritmer.
Efter genomgången kurs ska du skickligt kunna demonstrera mjukvaruutveckling för feltoleranta "client-server" och "peer-to-peer" arkitekturer. Du kan också utforma distribuerade algoritmer för datornätverk och att visa varför de fungerar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Förmåga att beskriva, konstruera (nya) och analysera (nya och befintliga) algoritmer för nätverksprotokoll med en mycket stark betoning på självstabiliserande algoritmer för datornätverk.

Innehåll

Kursen innehåller praktiska experiment med analyser som avser att öka studentens förståelse för centrala begrepp och dessas återspeglingar i verkliga problem. Under laborationer tränas API programmering för feltoleranta nätverk, Internet konfigurationer med tjänster ur praktiska perspektiv, samt protokoll med stark betoning på självstabiliserande algoritmer. Kursens innehåll ger därför förståelse för grundläggande frågor som uppkommer under utformning av datornätverk och olika datornätverksprotokoll.

Organisation

Föreläsningar, övningar, hemuppgifter och laborationer.

Litteratur

W. Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff, Unix Network Programming, Volume 1: The Sockets Networking API, 3rd edition, Addison-Wesley Professional, ISBN-10: 0-13-141155-1.

S. Dolev, Self-Stabilization, 1st edition, The MIT Press, ISBN-10: 0-26-204178-2.

Läroboken kompletteras med föreläsningsanteckningar och vetenskapliga artiklar.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen krävs, utöver godkänd tentamen, att alla inlämningsuppgifter och laborationer är godkända.


Sidansvarig Publicerad: on 24 jan 2018.